دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ناسازگاری اجتماعی

Circular economy concept. Two hands assembling arrow infinity recycling symbol of jigsaw puzzle pieces, on city buildings doodles background.

این قانون در تاریخ21/3/50 با تغییر ساختار آموزش و پرورش از 6 سال به 9 سال در دوره عمومی و اجباری افزایش یافت.
تکرار پایه با این اصل سازگاری نبوده و فرصت های برابر برای آموزش عمومی، را از تکرارکنندگان پایه می گیرد. خصوصاً اگر بدانیم بین میزان تکرار پایه با میزان ترک تحصیل همبستگی مثبتی وجود دارد، (ایزمن، 1977، ص10). و آن که تکرار پایه در کشورهای در حال توسعه، مقدمه ترک تحصیل است(یونسکو،1988،ص18).
همچنین تکرار پایه و ترک تحصیل سبب بروز آسیب های اجتماعی نظیر کم سوادی، جرم، بزهکاری احتیاط می شود و از سویی بعضی از اختلالات شخصیتی ر افراد نیز در پی دارد که علاوه بر مبانی حقوقی با مبانی انسانی نیز سازگار نیست.
بسیاری از برنامه ریزان، ارتقاء خود به خود یا قبولی تضمینی این طرح را به عنوان راهی برای کاهش فراوانی تکرار پایه، بر راهای دیگر ترجیح می دهند، زیرا راهی بسیار ساده است که به طور غیر مستقیم اثرات منفی تکرار پایه را از بین می برد (ایزمن،1977،ص24).
2-اثرات تکرار پایه
1- تأثیرات تکرار پایه بر جنبه های عاطفی بر جنبه های عاطفی
تکرار پایه بر عزت نفس، اعتماد به نفس و به طور کلی برخورد پنداره دانش آموزان اثر منفی می گذارد. وایت و دیگراندر پژوهش نشان دادند که بین شکست تحصیلی و تکرار پایه و خود پنداره دانش آموزان رابطه معکوس وجود دارد. شکست تحصیلی با حودپنداره منفی همراه است و دانش آموزانی که بیش از یک بار مردود شده اند خود پنداره منفی تری داشته اند. (white, kinnard, howard, james lea, 1973).
نگرش ها، علاوه بر دو مؤلفه شناختی دارای یک جزء عاطفی هستند (احدیان و آقا زاده، 1378، ص52؛ پاشا شریفی، 1376، ص413). بنابراین، آنها علاوه براین که تحت تأثیر شناخت می باشد از عواطف نیز تأثیر می پذیرند. خاطرات ناخوشایند، شکست ها و ناکامی های ناشی از ارزیابی نهایی و تکرار پایه، بر عواطف دانش آموزان تأثیر منفی می گذارد در نتیجه می توان استنباط کرد که با تکرار پایه، نگرش دانش آموزان نسبت به علم و تحصیل منفی می شود. این امر آینده تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا نگرش ها دارای جزء رفتاری نیز هستند. شکست ها، نگرش دانش آموز را نسبت به مدرسه، معلم و دانش منفی می کند به گونه که به مرور از مدرسه رو گردان می شود تا جایی که به انتهای خط یعنی ترک تحصیل می رسد (www.ncrel.org). تعدای کودکانی که امتناع از مدرسه دارند در سه سال آخر دبستان نسبت به سالهای قبل افزایش بیشتری می یابد و هر چه سن کودک بالاتر برود، نشانه های مرضی هراس بیشتر شده و ممکن است با نشانه های دیگر چون وسواس، اجبار و تیک همراه شود( خدیوی زند،1374،ج1:103).
شکستها و نگرانی های قبل و بعد از آن، گاه جنان جدی و شدید هستند که منجر به ناراحتی های روانی چون اضطراب و افسردگی می شود. تحقیقات نشان دهنده رابطه بین افت تحصیلی و افسردگی می باشند (الیاسی،1370).
2- تأثیر تکرار پایه بر جنبه ها اجتماعی
یکی از عوارض تکرار پایه، ناسازگاری اجتماعی و عدم انطباق با مدرسه است برخی از مطالعات نشان داده است که دانش آموزان مردود شده در دوره متوسطه، سطح انطباق تحصیلی کمتری از خود نشان می دهد. احتمال دیپلم گرفتن و ورود به دوره های آموزش عالی کمتر است و صلاحیت استخدامی کمتری دارند(جیمرسون،1999به نقل از حسنی،1384).
برخی پژوهش ها نشان داده است که افت تحصیلی و ترک تحصیل با آسیبهای اجتماعی رابطه معنی داری دارند. چنان که قبلاًٌ گفته بین تکرار پایه و ترک تحصیل نیز رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که اکگر دفعات تکرار پایه به دو مرتبه برسد احتمال تکرار تحصیل به 90 درصد می رسد( یونسکو،1998).
ورود دانش آموزان بدون کسب مهارتهای لازم برای زندگی در جامعه، آثار و عواقب خطرناکی داررند. مطالعات نشان می هد که بسیاری از افراد بزه کار در دوره تحصیلات خود دچار افت تحصیلی بوده اند. همچنین بیشتر معتادان دارای تحصیلات کمتر از دوره راهنمایی داشته اند (ابراهیمی،1377).
ناسازگاری های اجتماعی درون مدرسه نیز در نتیجه تکرار پایه افزایش می یابد. اگر دانش آموزانی که در یک پایه قرار می گیرند همه در یک سن و عمدتاً در یک سطح از رشد باشند، دانش آموزان بزرگتر به دانش آموزان کوچکتر آسیب نخواهند رساند یا موجب فساد یا بد آموزی در آنها نمی شوند (owings & Kaplan,2001). برخی پژوهش ها نشان داده است که بچه مردودی مشکل انظباطی بیشتری داشته اند.
3- آثار و عواقب تکرار پایه از جنبه اقتصادی
تکرار پایه باعث اتلاف بسیاری از منابع محدود تعلیم و تربیت می شود بارزترین اتلاف در تعلیم و تربیت، مربوط به دانش آموزانی است که مدرسه را شروع می کنند. اما قبل از رسیدن به یک سطح آموزشی حداقل، ترک تحصیل می کنند(یونسکو،1998 :13).
در یک بررسی در چهار کشور جنوب آسیا، مشخص شده است که اتلاف اقتصادی در نتیجه تکرار پایه و ترک تحصیل، بیش از یک سوم هزینه شده در آموزش ابتدایی بوده است (ایزمن
،1378).
خسارتهای اقتصادی ناشی از تکرار پایه و تکرار تحصیل را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. طبق گزارش آموزش و پرورش در سال 1378 خسارت ناشی از افت تحصیلی دانش آموزان بالغ بر 800 میلیارد ریال بوده است ، که این مبلغ با توجه به منابع محدود آموزش و پرورش قابل توجه است ( بیابانگرد،1380).
خسارت های غیر مستقیم اقتصادی تکرار پایه و ترک تحصیل، زمانی آشکار می شود که تأثیر سطح آموزش جامعه، بر کاهش هزینه های عمومی دولت در نظر گرفته شود. بررسی ها نشان داده است که افزایش سطح آموزش جامعه، هزینه های عمومی دولت را در ارتباط با بهداشت عمومی، فقر، جرایم، ترافیک، آلودگی و مرگ و میر و…. کاهش می دهد (فرجاد،1368). بنابراین خسارت هایی چون افزایش میزان بزه کاری، اعتیاد، جرم، تصادفات و…. باید به خسارت های ناشی از تکرار پایه اضافه می شود.
4- تأثیر تکرار پایه بر پیشرفت تحصیلی
پژوهش های زیادی در خصوص تأثیر تکرار پایه بر پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است اما هیچ کدام نشان نداده است که تکرار پایه به پیشرفت تحصیلی کمک می کند. (والترز و همکاران،1995) مطرح کرده اند که تکرار پایه در دوره ابتدایی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضعیف نمی شود. در پژوهشی دیگر ولدون و جنکینس نیز به همین نتیجه رسیدند.