مقاله (پایان نامه) : پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

خودآگاهی رهبر[1]

پایه رهبری اصیل و نقطه شروع رهبری اصیل خود آگاهی است (ایلیز و همکاران، 2005؛ شمیر و ایلام، 2005)

خودآگاهی یعنی آگاهی از وجود خود[2] و آن وجود داخل  بافتی شکل می گیرد که در آن برای مدتی آن «خود» کار و فعالیت می کند. خودآگاهی فرآیندی نوظهور[3] است که فرد پیوسته استعدادها، توانمندی ها، اهداف و.. را درک می کند.

مؤلفه های خودآگاهی عبارتند از:

  1. ارزش ها[4]
  2. شناخت در مورد هویت[5]
  3. عواطف[6]
  4. اهداف / انگیزه ها[7]

تاکنون تمرکز بیشتر بر ارزش ها، شناخت ها و عواطف بوده است زیرا در ادبیات نظری تعریف بیشتری در مورد این مؤلفه ها وجود دارد.

4- خودتنظیمی رهبر[8]

در رهبری اصیل خودتنظیمی این گونه تعریف می شود: خودتنظیمی فرآیندی است که از طریق آن رهبران اصیل ارزش های خود را با اهداف و عملکردهایشان تنظیم می کنند. به طور دقیق تر، در فرآیند خود تنظیمی، رهبران خودهای اصیل خود را به زیردستان خود منتقل می کنند. در رهبری اصیل توفیق به این فرآیند ملزم به داشتن شرایط زیراست (استاجکویک و لوتانز[9] ،1998، به نقل از آوولیو و همکاران، 2005).

  1. تنظیم استانداردهای درونی/ از درون هدایت شده (که به صورت فرموله شده و تدوین شده (درون فرد) وجود دارند یا به وجود می آیند).
  2. ارزیابی اختلاف بین استانداردها و نتایج واقعی یا مورد انتظار.
  3. مشخص کردن فعالیت های برنامه ریزی شده و مورد نظر برای بر طرف کردن اختلاف ها.

برای محقق شدن خود تنظیمی دو شرط بیان شده است (دسی و رایان، 2000، به نقل از آوولیو و همکاران، 2005 ).

  1. اصالت[10] در رهبری زمانی محقق می شودکه فرآیندهای تنظیمی از درون هدایت شوند نه از طریق استانداردها و فرآیندهای بیرونی.
  2. اصالت رهبری شامل فرآیند غیرمتعصبانه[11] و متعادل[12] ، اصالت و وضوح (صراحت) ارتباطی[13] و رفتارهای اصیل است.

5- رفتارها/ فرآیندهای رهبر

منظور رفتارها و فرآیندهایی از طریق آن ها رهبر بر پیروان خود تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، رفتارهایی است که رهبر را به عنوان الگو برای زیردستان معرفی می کند. رفتارهای زیر به عنوان رفتارهای اصیل برای رهبری پیشنهاد شده است: فرآیندهای شناسایی اجتماعی و فردی رهبر که به وسیله آن زیردستان با رهبران اصیل و ارزش های آن ها آشنا می شوند (گاردنر و همکاران، 2004؛ آوولیو و همکاران، 2004؛ گاردنر، 2005و ایلیز و همکاران، 2005؛ به نقل از آوولیو و گاردنر، 2005)، مدل سازی مثبت (شامل فرآیند خودآگاهی و خودتنظیمی، حالت های مثبت روانشناسی و یا دیدگاه مثبت اخلاقی است) که مکانیزمی اساسی است که به وسیله آن رهبران اصیل زیردستان خود را تحت تأثیر قرارمی دهند و آن هارا رشد می دهند، افکار عاطفی و تعاملات مثبت اجتماعی که رهبران اصیل بین خود و زیردستان ایجاد می کنند.

آوولیو و گاردنر معتقد هستند که اگراین عوامل وجود نداشته باشند تنها چیزی که باقی می ماند نقش های اصیل و زیردستان است نه خود واقعی آن ها.

در نهایت، تمام این پنج فرآیند، رهبری را به رهبری اصیل تبدیل می کند. اما تفاوتی که این نظریه با نظریه های پیشین خود دارد توجه به پیروان رهبر و بافت و شرایط محیطی است.

درادامه به این مباحث می پردازیم:

[1] . Leader  self-a wareness

[2] . To be cognizant of their existence

[3] . Emerging  process

[4] . Values

[5] . Cognitions  regarding  identity

[6] . Emotions

[7] . Motives/ goals

[8] . Self- regulation

[9] . Stajkovic  and  Luthans

[10] . Authenticity

[11] . Unbiased

[12] . Balanced

[13] . Relational  transparency / authenticity

متن کامل :

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )