چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم، ارتباطات میان فردی

رمز گشا
( وسیله گیرنده )
مجرا
پیام
رمز گذار
(وسیله فرستنده )
پیام فرست
تأثیر مشهود
تأثیر مقصود
بازخور
حوزه تجربی پیام فرست
(شکل 2-2 ) – مدل ارتباطات
43
منبع : فرهنگی ، 1374 : 62
2-11 . چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم ؟
آنچه اولین تعریف از موثربودن مهارتهای ارتباطی را شکل می دهد وقتی است که پیام شخصی به دیگری منتقل شود و یکی از پیامدهایی است که در پنج مورد قابل بررسی می باشد :
2-11-1 . درک
عبارت است از « دریافت صحیح محتوای محرک مورد نظر » اولین مشکلی که در یک فراگرد ارتباطی حاصل می شود این است که محتوای پیام به درستی درک نمی شود .
در چارچوب سازمانی، درک صحیح از پیام یکی از مهمترین پیامدهای فراگرد ارتباطی در نظر گرفته می شود. طبیعی است کارکنان به درستی نمی توانند کار خود را انجام دهند و به خواسته های مدیریت و یا سازمان پاسخ دهند، مگر آنکه بدانند از آنان چه انتظاری می رود و چه باید انجام دهند. برای به سامان رساندن این مهم باید مفاهیم مورد نظر را درک کرد . این درک فقط از زبان و دستور مستقیم رئیس و مدیر بلافصل نیست ، بلکه از راههای دیگر، مثلاً یادداشتها و پیامهای کسی که بین دفاتر و ادارات و قسمتها رد و بدل می شود و نیز از طریق ارتباطات غیرکلامی و گردش اطلاعات و رویه ها و خط مشی ها حاصل شدنی است. ( کریتنر ، فرهنگی و دیگران ، 40،84)
2-11-2. لذت یا مسرت
هدف اساسی مکتب « تحلیل مراوده ای » یا « تحلیل تعاملی » در ارتباطات این است که ارتباط برای ایجاد شرایط مناسب تر زیستن با هم و زندگی بهتر است. بسیاری از روابط ساده و کوتاه زندگی ما با « سلام » و حال شما چطور است؟ و غیره در شمار این ارتباطند و این هدف را دارند که بتوانیم رابطه بهتری با دیگران داشته باشیم و زندگی خوشتری را با آنها پایه گذاری کنیم.
درجه ای که ما ارتباطات را لذت بخش می دانیم کاملاً بستگی به احساسی دارد که ما از فرد مقابل خود داریم . کسب لذت یا مسرت از طریق مهارتهای ارتباطی، تنها در مورد ارتباطات میان فردی و چهره به چهره مصداق پیدا نمی کند، بلکه در ارتباطات عمومی یا «توده گیر» نیزمورد توجه است.
گردهمایی های حرفه ای مدیران، اعضا یا گروه وکلا ، پزشکان و مهندسان و غیره. علاوه بر هدفهای حرفه ای ممکن است جنبه تفریحی و کسب مسرت نیز پیدا کند.
44
مدیران زیادی اظهار کرده اند که تنها گردهمایی را برای استماع سخنرانی و گزارش فعالیتها دوست ندارند، بلکه با دیدن دیگران و صرف شام با آنان لذت زیادی برای مدیران حاصل می شود. تعداد زیادی از ارتباطات غیررسمی در سازمانها، که از طریق صرف ناهار اعضاء با یکدیگر، پیک نیک های سازمانی و غیره نیز در شمار چنین موردی قابل احتساب است. (همان : 42-41 )