دانلود پایان نامه ارشد: چگونگی درک و واکنش به رویدادها -پایان نامه مقطع ارشد

  • چگونگی درک رویدادها: طرحواره ها همچون فیلتری برای داده هایی که از محیط وارد سیستم شناختی ما می شود عمل می کند و خیلی از اوقات ما داده هایی که با سیستم طرحوارهای ما هماهنگ نیست ادراک نمی کنیم مثل اینکه هرگز آنها را ندیده ایم (ریزو و مک براید، 2007).
  • چگونگی واکنش به رویدادها: سیستم شناختی انسان توسط طرحواره ها عمل می کند و اعمال ما نتیجه پردازش اطلاعات در سیستم شناختی است. طرحواره ها واکنش به رویدادهای زندگی را از نظر شناختی، رفتاری و هیجانی تحت تاثیر قرار می دهد. تحریفات شناختی ناکارآمدی که فرد را نسبت به خود، تجارب و آینده اش بدبین و بی انگیزه می کند، می توانند واکنش هایی رفتاری را کند کرده خلق را پایین آورده و توانایی لذت بردن از زندگی را مختل سازد. بنابراین طرحواره ها می توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند. طرحواره های کارآمد از طریق زیر نقش مفید خود را ایفا می کنند (ریزو و مک براید، 2007):
  • دانش موجود را نظم و سازمان می بخشد: طرحواره ها عامل طبقه بندی و نظم بخشیدن به اطلاعات هستند. ما برای بالا بردن سرعت پردازش اطلاعات و دسترسی سریع تر به اطلاعات ناچاریم سیستمی را پرورش دهیم که داده ها را طبقه بندی کند. ذهن ما توسط طرحواره ها به دقت دسته بندی می شوند و بخش های مختلف آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند (ریزو و مک براید، 2007).
  • چارچوبی برای فهم آینده مهیا می سازد: همانطور که قبلا هم اشاره شد یکی از کارکردهای مهم طرحواره ها فهم و پیش بینی آینده و شکل دهی انتظارات ماست (ریزو و مک براید، 2007).
  • سرعت بخشیدن به ادراکات ما از جهان: وقتی کارکرد طبقه بندی و شکل دهی طرحواره ها وجود دارد سرعت درک و دریافت شما از رویدادهای محیطی بسیار افزایش می یابد (ریزو و مک براید، 2007).