کارآفرینی دانش، راهبرد تهاجمی

Business arrow background

نمودار4-2-1-درصد فراوانی متغیر جو خلاقانه…………………………………………………………………………….142
نمودار4-2-2-درصد فراوانی متغیر اهداف چالش برانگیز………………………………………………………………..143
نمودار4-2-3-درصد فراوانی متغیر حمایت از ایده ها…………………………………………………………………….144
نمودار4-2-4-درصد فراوانی متغیر پویایی…………………………………………………………………………………..145
نمودار4-2-5-درصد فراوانی متغیر سرزنده بودن و شوخ طبعی…………………………………………………………146
نمودار4-2-6-درصد فراوانی متغیر تعارض…………………………………………………………………………………147
نمودار4-2-7-درصد فراوانی متغیر اعتماد…………………………………………………………………………………..148
نمودار4-2-8-درصد فراوانی متغیر مباحثه…………………………………………………………………………………..149
نمودار4-2-9-درصد فراوانی متغیر زمان ارائه ایده…………………………………………………………………………150
نمودار4-2-10-آماره های توصیفی متغیر جو خلاقانه…………………………………………………………………….151
نمودار4-2-11- آماره های توصیفی متغیر اهداف چالش برانگیز……………………………………………………….152
نمودار4-2-12- آماره های توصیفی متغیر حمایت از ایده ها……………………………………………………………152
نمودار4-2-13- آماره های توصیفی متغیر پویایی………………………………………………………………………….153
نمودار4-2-14- آماره های توصیفی متغیر سرزنده بودن و شوخ طبعی………………………………………………..153
نمودار4-2-15- آماره های توصیفی متغیر تعارض………………………………………………………………………….154
نمودار4-2-16- آماره های توصیفی متغیر اعتماد……………………………………………………………………………154
نمودار4-2-17- آماره های توصیفی متغیر مباحثه……………………………………………………………………………155
نمودار4-2-18- آماره های توصیفی متغیر زمان ارائه ایده………………………………………………………………….155
نمودار4-2-19- نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن……………………………156
نمودار4-2-20-درصد فراوانی متغیر کارآفرینی دانش ………………………………………………………………….157
نمودار4-2-21-درصد فراوانی متغیر نوآوری………………………………………………………………………………..158
نمودار4-2-22-درصد فراوانی متغیر خطرپذیری……………………………………………………………………………159
نمودار4-2-23-درصد فراوانی متغیر رفتار اثرگذار………………………………………………………………………….160
نمودار4-2-24-درصد فراوانی متغیر راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت…………………………………………………..161
نمودار4-2-25-درصد فراوانی متغیر استقلال………………………………………………………………………………..162