کارآفرینی دانش، راهبرد تهاجمی

digital dna

وضعیت مولفه های متغیر جو خلاقانه……………………………………………………………………………………………..143
4-2-2.وضعیت متغیر اهداف چالش برانگیز…………………………………………………………………………………….143
4-2-3.وضعیت متغیر حمایت از ایده ها…………………………………………………………………………………………144
4-2-4.وضعیت متغیر پویایی……………………………………………………………………………………………………….145
4-2-5.وضعیت متغیر سرزنده بودن و شوخ طبعی…………………………………………………………………………….146
4-2-6.وضعیت متغیر تعارض………………………………………………………………………………………………………147
4-2-7.وضعیت متغیر اعتماد………………………………………………………………………………………………………..148
4-2-8.وضعیت متغیر مباحثه………………………………………………………………………………………………………..149
4-2-9.وضعیت متغیر زمان ارائه ایده……………………………………………………………………………………………..150
4-2-10.نمره های جو خلاقانه و مولفه های آن………………………………………………………………………………..151
4-2-11.بررسی توزیع متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن……………………………………………………………………156
ب:وضعیت متغیر کارآفرینی دانش و مولفه های آن…………………………………………………………………………156
4-2-12.وضعیت متغیر کارآفرینی دانش ………………………………………………………………………………………156
وضعیت مولفه های متغیر کارآفرینی دانش …………………………………………………………………………………….158
4-2-13.وضعیت متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………………..158
4-2-14.وضعیت متغیر خطرپذیری………………………………………………………………………………………………..159
4-2-15.وضعیت متغیر رفتار اثرگذار………………………………………………………………………………………….160
4-2-16.وضعیت متغیر راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت…………………………………………………………………..161
4-2-17.وضعیت متغیر استقلال…………………………………………………………………………………………………162
4-2-18-نمره های کارآفرینی دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………..163
4-2-19-بررسی توزیع متغیر کارآفرینی دانش و مولفه های آن ……………………………………………………..166
4-3.بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………167
4-3-1.بین جو خلاقانه و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………169
فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………….171
4-3-2.بین جو خلاقانه و میزان نوآوری در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………171