کارآفرینی دانش، میزان تحصیلات

An abundance of arrows flowing in a sea of change.

نمودار4-2-26-آماره های توصیفی متغیر کارآفرینی دانش …………………………………………………………….163
نمودار4-2-27-آماره های توصیفی متغیر نوآوری…………………………………………………………………………..164
نمودار4-2-28-آماره های توصیفی متغیرخطرپذیری……………………………………………………………………….164
نمودار4-2-29-آماره های توصیفی متغیر رفتاراثرگذار……………………………………………………………………..165
نمودار4-2-30-آماره های توصیفی متغیر راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت……………………………………………..165
نمودار4-2-31-آماره های توصیفی متغیر استقلال…………………………………………………………………………..166
نمودار4-2-32-نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع متغیر کارآفرینی دانش و مولفه های آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..167
نمودار4-3-1-نمودار پراکنش بین جو خلاقانه و کارآفرینی دانش…………………………………………………..170
نمودار4-3-2-نمودار پراکنش بین جو خلاقانه و میزان نوآوری………………………………………………………….172
نمودار4-3-3-نمودار پراکنش بین جو خلاقانه و میزان خطرپذیری…………………………………………………….173
نمودار4-3-4-نمودار پراکنش بین جو خلاقانه و میزان رفتار اثرگذار…………………………………………………..174
نمودار4-3-5-نمودار پراکنش بین جو خلاقانه و میزان راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت……………………………176
نمودار4-3-6-نمودار پراکنش بین جو خلاقانه و میزان استقلال………………………………………………………….177
نمودار4-5-1.نمودار پراکنش بین سن و جو خلاقانه……………………………………………………………………….187
نمودار4-5-1.نمودار پراکنش بین سن و کارآفرینی دانش……………………………………………………………..188
نمودار4-5-3.نمودار پراکنش بین سابقه کار و جو خلاقانه………………………………………………………………..189
نمودار4-5-4.نمودار پراکنش بین سابقه کار و کارآفرینی دانش………………………………………………………190
نمودار4-5-5.نمودار پراکنش بین میزان تحصیلات و جو خلاقانه………………………………………………………191
نمودار4-5-6.نمودار پراکنش بین میزان تحصیلات و کارآفرینی دانش……………………………………………..192
نمودار4-5-7.نمودار میله ای براساس سطوح دو متغیر جنسیت و جو خلاقانه……………………………………….193
نمودار4-5-8.نمودار میله ای براساس سطوح دو متغیر جنسیت و کارآفرینی دانش ………………………………194
نمودار4-5-9.نمودار میله ای براساس سطوح دو متغیر وضعیت تاهل و جو خلاقانه………………………………..195
نمودار4-5-10.نمودار میله ای براساس سطوح دو متغیر وضعیت تاهل و کارآفرینی دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………….196
نمودار4-6-1.نمودار پراکنش بین جو خلاقانه کارکنان و کارآفرینی دانش در رده میزان تحصیلات فوق دیپلم و پائین تر……………………………………………………………………………………………………………………………….200
نمودار4-6-2.نمودار پراکنش بین جو خلاقانه کارکنان و کارآفرینی دانش در رده میزان تحصیلات لیسانس و بالاتر………………………………………………………………………………………………………………………………….201