کارآفرینی سازمانی، همبستگی پیرسون

isolated 3d arrows

جدول 4-2-7-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر اعتماد………………………………………………………..148
جدول 4-2-8-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر مباحثه………………………………………………………..149
جدول 4-2-9-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر زمان ارائه ایده……………………………………………..150
جدول 4-2-10-آماره های توصیفی متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن………………………………………………..151
جدول 4-2-11-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر کارآفرینی دانش ……………………………………..157
جدول 4-2-12-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر نوآوری……………………………………………………158
جدول 4-2-13-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر خطرپذیری……………………………………………….159
جدول 4-2-14-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر رفتار اثرگذار…………………………………………….160
جدول 4-2-15-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت……………………..161
جدول 4-2-16-توزیع فراوانی و آماره های توصیفی متغیر استقلال……………………………………………………162
جدول4-2-17-آماره های توصیفی متغیر کارآفرینی دانش و مولفه های آن ……………………………………….163
جدول4-3-1-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد ………………………………………………………………………………………………169
جدول4-3-2-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و میزان نوآوری در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد ……………………………………………………………………………………………….171
جدول4-3-3-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و میزان خطرپذیری در کارکنان دستگاههای اجرایی شهریزد ……………………………………………………………………………………………….173
جدول4-3-4-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و میزان رفتار اثرگذار در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد …………………………………………………………………………………….174
جدول4-3-5-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و میزان راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد ……………………………………………………………………175
جدول4-3-6-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و میزان استقلال در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد ………………………………………………………………………………………………177
جدول4-3-7-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین جو خلاقانه و کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن در دستگاههای اجرایی شهریزد ……………………………………………………………………………….178
جدول4-4-1-1-متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی………………………………………………..179
جدول4-4-1-2-خلاصه فصل (Model Summary)………………………………………………………………….180
جدول4-4-1-3-آماره های آزمون anova (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(جو خلاقانه) با متغیرهای پیش بین(استقلال، رفتار اثرگذار، خطرپذیری، نوآوری، راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت)……………………………………………………………………………………………………………………………….181
جدول 4-4-1-4-جدول ضرایب رگرسیونی مدل1 (خطرپذیری، نوآوری، رفتار اثرگذار)…………………………181
جدول4-4-2-1-متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی…………………………………………………182
جدول4-4-2-2- خلاصه فصل (Model Summary)………………………………………………………………….183
جدول 4-4-2-3- آماره های آزمون anova (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(کارآفرینی دانش) با متغیرهای پیش بین(زمان ارائه ایده، سرزنده بودن و شوخ طبعی، اهداف چالش برانگیز، حمایت از ایده ها، اعتماد، تعارض، مباحثه، پویایی)………………………………………………………………………………………………………….184