سنجش رهبری خدمتگزار و ابعاد آن در شرکت گاز استان گیلان
سنجش عملکرد کارکنان درشرکت گاز استان گیلان
سنجش ارتباط بین ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد نیروی انسانی
ارائه راهکارها
1-5. چهارچوب نظری
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که درمورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند وبه ماکمک می کنند تا روابط خاصی را درنظر بگیریم و آنها را بیازماییم ودرک خود را درزمینه پویایی های موقعیتی که قراراست پژوهش درآن صورت گیرد بهبود بخشیم. ازآنجاییکه چارچوب نظری چیزی نیست جزتعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش (سکاران ؛ ص 81، 1388 )
لازم است بدانیم متغیرهای این تحقیق کدامند: دراین تحقیق عملکردکارکنان، متغیر وابسته است که هدف سنجش رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل بوده که متغیرمستقل دراین تحقیق ادراک رهبری خدمتگزار می‎باشد. تئوری رهبری خدمتگزاربرای نخستین بار توسط رابرت گرین لیف درمقاله ای تحت عنوان “خدمتگزاردرنقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد. به عقیده گرین لیف سازمانها آنطور که باید وشاید به جوامع خدمت نمی کنند. لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. رهبری خدمتگزار برفلسفه خدمت رسانی استوار می باشد ورهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که خدمت رسانی به پیروان، برآوردن نیازهای آنها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را دراولویت نخست قرارمی دهند. (قلی پور؛ 1388)
Osborn درسال 1995 تحقیقی تحت عنوان شرکت با یک را انجام داده است ویافته های تحقیق بیانگر این است که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
رهبری خدمتگزار می تواند موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم نماید. رهبری خدمتگزار با بهبود رضایت شغلی ؛ تعهد سازمانی، ایجا دفضای اطمینان بین کارکنان، افزایش همکاری وهمفکری، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی، توانایی تغییر، یادگیری ونوآوری سازمانی، کاهش فشارهای روحی و روانی، کاهش عدم اطمینان، حل تعارضات و درنهایت ایجاد چارچوبی برای افزایش بهره وری سازمانی است. (احمدی ودیگران، 1389)
1-6. فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی
بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد
فرضیات فرعی
بین ادراک کارکنان از خدمت رسانی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از تواضع وعملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از قابلیت اعتماد و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از مهرورزی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی
تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه های ذهنی و احساسی ونگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم وطبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسراست. (سکاران، 1381، 197)