کشورهای توسعه یافته، تولید ناخالص ملی

جدول 16-4 هزینه های جاری آموزشی بر مبنای سطوح مختلف 99
جدول 17-4 هزینه های جانبی سالیانه مالزی 101
جدول 18-4 نرخ هزینه های تحصیلی مراکز دانشگاهی مالزی 102
جدول19-4 هزینه های عمومی آموزش و پرورش جهان 117
جدول20-4 سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی 118
نمودار 1-4 سهم مشارکت بخش غیردولتی در تامین هزینه های آموزش 119
جدول 21-4 مخارج دولتی آموزش برحسب مناطق جهان 120
جدول 22 -4 سهم مخارج عمومی آموزش از بودجه دولت 122
جدول 23 -4 مخارج آموزشی (جاری، عمرانی) ایران 123
جدول 24-4 سهم مخارج آموزشی در سطوح تحصیلی 124
جدول 25-4 نسبت دانش آموز به معلم مقاطع تحصیلی استانهای کشور 133
جدول 26-4 تعداد دانش آموز کشور در هر یک از دوره های آموزشی 134
جدول 27-4 اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی در برنامه پنج ساله 135
جدول 28-4 اعتبارات استانی آموزش و پرورش برنامه پنج ساله اول 136
جدول 29-4 سهم استان ها از اعتبارات آموزش عمومی در برنامه اول 137
جدول 30-4 اعتبارات آموزش و پرورش به تفکیک اعتبار هزینه ای وسرمایه ای 87-84 139
جدول 31-4 تعداد مدارس، کلاس ها و کادر آموزشی شهری-روستایی 87-79 141
جدول 32-4 شاخص کیفیت آموزش در ایران دوره 87-79 142
جدول 33-4 هزینه های آموزش و پرورش استان سمنان به تفکیک شهرستان ها 147
جدول 34-4 پیش نیاز بودجه سال 1388 آموزش و پرورش استان سمنان 148
جدول 35-4 پیش بینی منابع درآمدهای آموزش و پرورش استان سمنان 155
جدول 40-4 وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت طی دوره 1386-1378 159
جدول 41-4 آمار وصولی درآمدهای مالیاتی استان سمنان طی سالهای 87-83 168
جدول 42-4 آمار مقایسه ای وصولی مالیات های استان سمنان 171
خلاصه تحقیق :
منابع تامین کننده و اختصاص بودجه در هر کشور متفاوت است. کمبود بودجه و افزایش سریع هزینه از مسائل مهم آموزش و پرورش است. در مقابل این نیاز، محدودیت مالی و اقتصادی تقریباً فراگیر و مساله ای جهانی است. مساله این است که از نظر اقتصادی، و از لحاظ موازنه بین مصرف و بازده، تا چه میزان بودجه عمومی را به آموزش و پرورش می توان اختصاص داد؟ در اکثر نظام های اقتصادی جهان امروز سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی و از بودجه دولت و دیگر منابع محلی مرتباً اضافه می کنند و افزایش بودجه سالانه قابل ملاحظه است، اما هنوز تنگناهای ناشی از کمبود منابع مالی وجود دارند و ضعف بودجه مساله عمومی است. زیرا روند افزایش هزینه ها بیشتر و سریعتر از میزان افزایش سالانه بودجه و اعتبارات آموزشی است. با توجه به پیچیدگی تنظیم بودجه و توزیع اعتبارات در سازمان های دولتی، استفاده از مدل های جدید و کارا اهمیت ویژه ای یافته و لذا این پژوهش به بررسی چگونگی دریافت و راه های تامین مالی آموزش پروش در دیگر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد تا بتواند از این طریق راهکارهای نوینی جهت تامین منابع مالی آموزش و پروش مبتنی بردرآمدهای مالیاتی ارائه دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از وضعیت بودجه آموزش و پرورش 4 کشور توسعه یافته و 4 کشور توسعه نیافته همراه با وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران بویژه استان سمنان گردآوری و بایکدیگر مقایسه شد و سرانجام راه های نوین جهت تامین محلی مالی آموزش وپرورش ایران پیشنهاد گردید.