می 17, 2021

کشورهای توسعه یافته، مهاجرت بین المللی

نمودار 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مذهب ……………………………..177
نمودار 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت حضور در ایران ………………………………..178
نمودار 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت مهاجرت به ایران …………………………….179
نمودار 4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شکل مهاجرت ………………………………180
نمودار 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مهاجرت ………………………………181
نمودار 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعلی حضور در ایران ………………182
نمودار 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قصد بازگشت به افغانستان …………………….183
نمودار 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………184
نمودار 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت انتخاب ایران به عنوان ………………….185
نمودار 4-15- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت ………………………………………186
نمودار 4-16- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زبان اصلی ………………………………….187
نمودار 4-17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع اشتغال …………………………………188
نمودار 4-18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ……………………………………….189
نمودار 4-19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مسکن …………………………………190
نمودار 4-20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع ساختمان محل سکونت ………………….191
نمودار 4-21- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت همسر ……………………………….192
نمودار 4-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت در افغانستان ……………………193
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
گذشته از سابقه ی تاریخی مهاجرت انسان، موضوع مهاجرت پس از انقلاب صنعتی، در اثر تحولات شگرف اقتصادی ـ اجتماعی و رشد علم و تکنولوژی، به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی در جوامع بشری، بیشتر مورد توجه دانشمندان و دولتمردان حوزه های مختلف قرار گرفت. جمعیت شناسان معمولاً مهاجرت را در دو نوع: (مهاجرت داخلی و خارجی یا بین المللی) دسته بندی نموده اند، که مهاجرت مردم افغانستان در ردیف مهاجرت بین المللی قرار گرفته است. علت اینکه مهاجرت بین المللی، کانون توجه بسیاری از دانشمندان و دولتمردان حوزه های اجتماعی، اقتصادی و… قرار گرفته است، عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر تعداد مهاجرین در سطح جهان در دوران معاصر است. بر اساس آمار سازمان ملل، «در سال 2010 مهاجران بین المللی 3.1 درصد جمعیت جهان را تشکیل داده اند»(زرقانی و موسوی 1392: 16) و نرخ تغییر سالیانه آنها به خصوص در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش بوده است(مایگویت،2008 : 637؛ زرقانی و موسوی 1392: 16). به همین سبب «برخی دانشمندان، مفاهیمی همچون: عصر مهاجرت (کاستلز و میلر، 1998) و شهر جهانی(ساسن،2001) را مطرح کرده اند»(به نقل از فروتن،1391: 74). علل مهاجرت نیز وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افراد جامعه، متفاوت است. اگرچه علل مهاجرت های بین المللی، از یک کشور، نسبت به کشور دیگر، متفاوت اند، ولی به صورت کلی صاحب نظران، مهاجرت را بیشتر متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و طبیعی مناطق مبدأ و مقصد دانسته اند. چنانکه کوک و بلانگر، بر این عقیده اند که: «فقر یا عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، عدم تساهل و مدارا، تحصیلات و اشتغال، فاجعه ها و حوادث طبیعی همواره از عوامل اصلی ایجاد موج های مهاجرتی بوده اند»(کوک و بلانگر، 2006: 145). یا به عبارت دیگر و به صورت عموم می توان چنین بیان نمود: «کشش تقاضا، فشار عرضه و عوامل شبکه ای، از جمله عواملی هستند که یک مهاجر را به حرکت واقعی تشویق می کنند»(مارتین،1386: 6).