می 7, 2021

کشورهای توسعه یافته، موضوع

تبلیغات موبایل با اجازه مشتری به عنوان ساده ترین راه فهمیدن موضوعات خصوصی مصرف کنندگان است. در بررسی که در آمریکا از مشتریان 16 تا 30 ساله به عمل آمد مدارک نشان دادند که 51% افراد از تبلیغات موبایل بر اساس اجازه بسیار خشنود بودند و 42% نسبتا رضایت داشتند. همچنین 72% این افراد اظهار داشتند که این تبلیغات با درخواست آنها منطبق بوده است. (Strong, 2002, 15)
از طرف دیگر یک ارتباط منفی بین تبلیغات ناخواسته و نگرش مشتریانی که این تبلیغ را دریافت می کنند، وجود دارد. اگر در فعالیت روزانه مشتری توقفی ایجاد شود، این می تواند باعث صدمه به نام تجاری شرکت تبلیغ کننده شود.
(Barnes, 2007, 816) .
اولین برخورد قانونی با تبلیغات پیام کوتاه در ژاپن صورت گرفته است. در نوامبر سال 2001 دادگاه ناحیه یوکوهاما اقدام به صدور رای علیه یک کمپانی خدمات پستی کرد که نزدیک به 900000 پیام کوتاه تجاری ناخواسته را در یک ساعت به مالکین موبایل فرستاده بود و از این تعداد 170000 پیام کوتاه به دارندگان موبایل نرسیده و باعث بروز اختلال و از کارافتادگی شبکه تلفن همراه شده بود.(Beatrix Cleff, 2007, 263) .
به طور خلاصه 5 دسته عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی موبایل وجود دارند، که بر پایه تبلیغات پیام کوتاه با اجازه از مشتری قرار دارند.
عوامل تعیین کننده را می توان در 2 گروه کلی بررسی کرد:
1)  عوامل غیر مشهود: این گروه شامل نگرش به تبلیغات پیام کوتاه و دانش فناوری موبایل است. مشتری به اثرات این عوامل در تصمیماتش به منظور دادن اجازه آگاهی ندارد. این عوامل به طور غیر مستقیم یر تصمیم مشتری اثر می گذارد.
2)  عوامل مشهود: این گروه شامل مناسبت تبلیغ پیام کوتاه، آشنایی با نام تجاری و کنترل بر روی شرایط قرارداد اخذ اجازه است. مشتریان این عوامل را قبل از انتخاب تحلیل می کنند و مستقیما بر تصمیمات آنها اثرگذار است. .( ((Bamba, 2007, 820-821)
هنگام بستن قرارداد با مشتریان، باید به مسایل و محدودیت های مربوط به اطلاعات شخصی افراد، افشای آنها، زمان و گستره تبلیغات پیام کوتاه توجه نمود. اطلاعات به دست آمده از مصرف کنندگان بیشتر بر پایه سن و جنسیت کامل می شود و یک بیوگرافی مختصر برای اعضا ایجاد می شود
(2006, 935، De Reyck&Degraeve )
به طور کلی نتایج تحقیقات نشان می دهد که درک مشتریان از تبلیغات پیام کوتاه نسبتا منفی است و بازاریابان باید مساعی خود را صرف ایجاد جذابیت برای مشتریان جوان کنند. (Barnes, 2007, 827)
2.6.2) عوامل تاثیرگذار بر شرکتها برای استفاده از تبلیغات موبایل
4 عامل عمده بر شرکتها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:
1)      توانایی ایجاد علامت تجاری: براساس تحقیقات انجام گرفته بر اینترنت، این نتیجه حاصل شده است که تعامل یک عامل اصلی در ایجاد نگرش، در استفاده کنندگان است. نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می دهند روشهایی که سرگرم کننده، تعاملی وجالب هستند منجر به جذابیت بیشتر مارک تجاری می شوند. سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی بویژه تبلیغات باعث تغییر نگرش مشتری به نفع محصول و آگاهی از نام تجاری می شود. که این تغییرات مثبت منجر به توسعه عملکرد بازار و ارزش برای سهامداران  می شود. (Okazaki, 2008, 6 )
2)      توانایی بازاریابی بر مبنای هر منطقه: این نوع بازاریابی توانایی ایجاد اشکال جدیدی از خدمات مانند پیش بینی وضع هوا در هر محل، راهنمای رستورانها، نقشه هتل ها و موارد مشابه را دارد که به عنوان روشهایی از ارتباطات دوستانه با مشتریان شناخته می شوند. (Ibid, 7 )
تکنولوژیهای پیشرفته ای مانند سیستم موقعیت یاب جهانی به تبلیغ کنندگان این امکان را میدهد که تبلیغات بلا درنگ و بر اساس مکانهای ویژه انجام دهند. مشتریان این نوع خدمات را به عنوان یک جاذبه قابل توجه می دانند واین به شرکتها اجازه بهره برداری از فرصت های پیش رو را می دهد. (Ibid, 7)
3) عوامل مرتبط با امنیت: بر مبنای مشاهدات، نفوذ موبایل در اکثر کشورهای توسعه یافته در حال رشد است. در واقع رشد به معنای افزایش شرکتهای استفاده کننده از تبلیغات موبایل است. (Ibid, 7)
اگرچه گزارشات حاکی از اشتیاق زیاد برای تبلیغات موبایل است ولی باید رضایت مشتری را در نظر گرفت. در نامه های الکترونیکی معمولا اسپم قبل از اینکه به مشتری برسد به صورت خودکار پاک می شود ولی در پیام کوتاه موبایل این امکان وجود ندارد. (Strong, 2002, 15)
افشا کردن اطلاعات شخصی وخصوصی بدون رضایت مشتری می تواند به راحتی تصور نسبت به شرکت را خراب کند. (Okazaki, 2008, 7)