همانطور که می‌دانیم حق آموزش و تحصیل ازحقوق طبیعی وفطری انسان می‌باشد و ارتباطی به زنانگی ومردانگی ندارد به عبارت بهتر یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های انسان توان واستعداد او برا‌ی کسب آگاهی ومعرفت نسبت به جهان اطراف خود میباشد. دین اسلام نیز به حق زن ومرد تاکید فراوانی داشته است وهرگز آن را مخصوص جنسیت خاصی قرار نداده است. حق آموزش زنان در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرارگرفته است هرکسی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد آن برساند واحترام حقوق وآزادی‌های بشر را تقویت کند.
امروزه زنان در میدان علم چنان یکه تاز شده‌اند که مایه تعجب همگان واقع شده‌اند. اگر به زندگی زمانی که به حوزه‌های علوم نظری و فطری شده بیندازیم در می‌یابیم که زنان از مردان چیزی کم ندارند.بلکه در بسیاری از موارد حتی از آنان برتر هستند وزنانی هستند که نام خود در زمینه مهم ترین دانشمندان وادیبان جهان ثبت نموده‌اند.
این امر حاصل تلاش‌ها ومبارزات زنان در دوران گذشته وظهور ادیان بویژه دین مبین اسلام بوده است وگرنه درگذشته زنان از این حق اساس محروم بوده‌اند.
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ
دردوران جاهلیت درعربستان زنان به اموری مانندکارهای خانه داری، مواظبت ازشتروبرافراشتن شتر می‌پرداختند که معلمان آنان مادرانشان بوده‌اند. دراین دوران به نام‌های‌ اندکی از زنان بر می‌خوریم که مرزهای آموزش علمی رایج را درنوردیده و مواد آموزشی شعر و کتابت رافراگرفته‌اند. ازاین گونه زنان میتوانیم به ام الجندب همسرامزوالقیس یادکنیم که به مقامی رسیده بود که درمسابقات شعر خوانی او را به عنوان داور می‌پذیرفتند
در یهودیت نیزکسانی بودند که حق آموزش رااز زنان گرفته بودند و کسب علم راهر چند‌ اندک باشد برای زنان امری خطرناک میدانستند.
به طوری که در تاریخ یهود نیز زنان‌ اندکی را می‌توان یافت که در حضور جماعات به ایراد خطابابی، آن هم درباره قوانین حضرت موسی پرداخته باشند که اینان نیز غالبا مجبور بوده‌اند از پشت پرده مستمعان خود را مورد خطاب قرار دهند.
در آیین مسیحیت زن موجودی ناقص الخلقه تلقی می‌شده است علم وآگاهی اونه تنها عامل فضلیت او شمرده نشده است بلکه تبعاتی منفی برای او به بار می‌اورد به همین دلیل به او آموزش داده بودند که تعلیم ندهد و سکوت کند.
در یونان باستان که خاستگاه قوانین اصلی دموکراسی می‌باشد زنان حق ورود به صحنه تعلیم وتربیت را نداشتند واین وضع به طوری بود که به صورت تئوری‌های علمی درآمده و‌اندیشمندان در دفاع آن نیز قلم ‌فرسایی می‌کردند، به طوری که ارسطو به صورت نظریه علمی بردگی در کتاب “سیاست”اظهار داشت که طبیعت زن به گونه ای است که امکان هیچ گونه توانمندی فکری قابل ملاحظه ای به وی نمی‌دهد. به همین علت تعلیم وی فقط به اراده منزل وظایف مادری محدود می‌باشد درحالی که افلاطون که حق آموزش زنان را مساوی با مردان دانست مورد تمسخر بسیاری از متفکرن و شعرای آتن واقع شد.
جهانی شدن آموزش زنان
آموزش نقش بسیار مهمی در کنترل جمعیت توسط زنان ایفاد میکند ویکی از شاخص‌ها در ارتباط با توسعه انسانی بحث جهانی شدن است.
اولا تعلیم و تربیت یکی از پاسخ‌ها به جهانی شدن است که دراین خصوص آموزش باید پیشگام باشد و برای آگاه کردن همگان از مشکلات اقدامی انجام دهد تا بتوانددرخصوص مسائل جمعی به اجماع دست پیدا کند.
همان طور که میدانیم اولین گام در جهت درک جهانی شدن کسب معلومات ودرک اطلاعات و پیچیدگی هاست بنابراین از علوم خصوصا علوم اجتماعی و انسانی دیدگاه جامعی از درک این پچیدگی‌ها دارد.
جهانی شدن منجر به دگرگونی فرآیند دست یابی به دانش شده است که از نظام تعلیم و تربیت رسمی فاصله گرفته است و عواقب جد‌ی بالقوه برای جامعه پذیری به بار آورده است.
حق آموزش که از حقوق اساسی افردی باشد و به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد علاوه برحقوق داخلی کشورها در حقوق بین‌المللی نیزبه آن توجه ویژه ای شده است. در خصوص‌ اندیشه مربوط به آموزش و پرورش کمیسیون بین‌المللی یونسکو در موردآموزش و پرورش سده بیست ویکم اعلام میدارد که آموزش و پرورش باید پیرامون جهاد فراگیری بنیادی و اساسی برای دانش فردی باشد.
1)آموختن برای شناختن ،یعنی دستیابی به امکانات ارتقای شعور فردی
2)آموختن برای زندگی با یکدیگر به منظورمشارکت وهمکاری با دیگران در زمینه تمام فعالیت‌های انسانی
3)آموختن برای فراگیری به منظور توانایی تاثیر گذاری برمحیط
4)بالاخره آموختن برای شایسته زیستن در جلوه‌های فردی، اجتماعی ومحیطی ازنظر کمیسیون این فراگیری مقدماتی از آنجا که بین انها کشش و تاثیر متقابل وجود داردیک مجموعه کلی را تشکیل میدهد.
بند 1 ماده 26 اعلامیه حقوق بشر دراین خصوص اعلام میدارد ” هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود و آموزش وپرورش باید مجانی وبرای دوره ابتدایی اجباری باشد همچنین آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش علمی باید با شرایط کامل برروی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردد.”
بند2 ماده آمده است : آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس به حد کمال رشد آن برساند و احترام و حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش بایدحس تفاهم گذشت و احترام بر عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل
و جمعیت‌های نژادی وجمعیت‌های مذهبی وهم چنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.
در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تقریبا به طورمفصل به این موضوع پرداخته است به طوری که ماده 10 کنوانسیون به این امر اختصاص داده شده است ماده‌ی مذکور از دولت‌های عضو خواستارآن است که بر اساس مساوات بین زنان ومردان بویژه مواردی را تضمین کنند که آن موارد عبارتنداز: