کودکان و نوجوانان، مراحل تحلیل محتوا

Internet Business Concept, Financial Development and Management, Business Investment Finance and Planning

روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه
از ارکان اصلی هر تحقیق یا اتخاذ هر تصمیمی، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل صحیح آن است. نخستین گام پس از تعیین مسئله تحقیق و انتخاب عنوان، انتخاب “راهبرد پژوهش” است. در واقع پرسش اساسی در این مرحله این است که اکنون برای پاسخ به پرسش ها از چه روشی باید استفاده نمود؟
در تحقیقات مختلف، متناسب با موضوع تحقیق روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این فصل به تشریح روش های مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است. در ابتدا روش پژوهش بررسی خواهد شد. پس از آن جامعه آماری پژوهش معرفی می گردد. سپس درباره ابزار و روش گردآوری اطلاعات توضیح داده می‌شود. در انتها به روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد.
3-2 نوع و روش پژوهش
این پژوهش از جمله تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا۱ انجام شده است. “تحلیل محتوا یک فن پژوهشی است که با استفاده از داده ها، استنتاجهای معتبر و تکرارپذیری در مورد زمینه و مفاد آنها به عمل میآورد” (کاپلان2، 1964). وبر این فن را یک روش پژوهش می داند که از طریق برخی شیوه ها، استنتاج های معتبری از متن به عمل می‌آورد. این استنتاج‌ها در مورد فرستنده (فرستندگان) پیام، خود پیام و مخاطبان پیام است (وبر3، 1990). شیوه مقولهبندی مورد استفاده برای این کار، باید از چنان ثباتی برخوردار باشد که هر فرد آموزش دیده ای بتواند همان نتایج را به دست آورد. “تحلیل محتوا شامل کار با داده ها و سازماندهی آنها، تجزیه داده ها به واحدهای قابل کنترل، ترکیب آنها، جستوجوی الگوها، کشف نکات مهم و آموختنی و این تصمیم است که در مورد محتوای آنچه که بررسی می‌شود، به دیگران چه خواهید گفت(بوگدان و بیکلن4، 1982).
معمولاً روشهای تحلیل محتوا به دو رده کمی5 و کیفی6 تقسیم بندی می‌شود. در تحلیل کیفی بیشتر به بررسی محتواها پرداخته می‌شود و با وجود ابداع شیوه های کمی، تحلیل های کیفی هم چنان مورد استفاده است (فاضلی، 1376). در این روش، واژه‌ها به ‌عنوان مجموعه‌ای از کمیّت‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند و عبارات و گاه حتی جملات و بندها نیز چنین نقشی پیدا می‌کنند. محقق براساس دانش خود یا مطالعه‌ای که انجام می‌دهد می‌کوشد تا دریابد آیا تک واژه‌ها، عبارات، جملات، یا بندها قادرند نماینده پیام‌هایی باشند. آنچه را محقق برای سنجش می‌پذیرد، واحد١ می‌نامند. هرگاه تعدادی از واحدها در رده‌ای قرار گیرند که گروه همگنی را تشکیل دهند آن گروه را مقوله2 می‌نامند. مقوله‌بندی در تحلیل محتوا اهمیت فراوان دارد و محقق را قادر می‌سازد تا هر مفهوم و نماینده آن را مشخص کند (باردن، 1375). در انتخاب مقوله‌ها معیارهایی نظیر تناسب، همگنی، عینیت، جامعیت، و مانعیت را می‌توان مدّ نظر قرار داد (فاضلی، 1376)؛ و تمهید معرف‌ها (شامل کلمات به کار رفته در آثار، جملات و عبارات، علائم و نشانه‌ها، و جز آن) و تهیه سیاهه کنترل (ساروخانی، 1375).
مراحل تحلیل محتوا، نخستین مرحله در تحلیل محتوا، تشخیص کلمات منفرد در برنامه است. تطابق میان “صورت‌ها3” و “معانی4” واحدهای زبان پیچیده است. مرحله دوم با جمله سروکار دارد، که نه تنها وابسته به معانی کلمات است، بلکه به ساختار آن نیز متکی است. در مرحله تحلیل ساختاری به فرایند انتقال متن برنامه توجه می‌شود.
در مرحله شنیدن و درک مطلب، “روان‌شناسی ادراک5” بسیار اهمیت دارد؛ در مرحله استنباط و تأویل “روان‌شناسی شناخت6″، “منطق7″، و “زبان‌شناسی8” کاربرد دارند، زیرا از تمام ظرفیت اطلاعاتی موجود در محتوای سند استفاده می‌شود؛ و در مرحله سوم، تحلیلگر محتوای متن تأویل‌ شده را مطابق با اهداف پژوهش توصیف می‌کند. در این مرحله، “خلاقیت تحلیلگر9” اهمیت دارد و طی آن باید ساختار محتوای متن با توجه به اهداف آن روشن گردد (هوستی10، 1373).
در این پژوهش برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کتاب و کتابخوانی به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی مفاهیم مرتبط با “کتاب و کتابخوانی” در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ، این برنامهها مورد شنود قرار گرفت و مفاهیم و واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی در هر برنامه مورد شمارش قرار گرفت. واحد تحلیل در این پژوهش، واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی در برنامههای مورد پژوهش است که با استفاده از نظرات صاحبنظران و اساتید راهنما و مشاور تهیه و در پیوست دو آورده شده است.
3-3 جامعه پژوهش
در غالب تحقیقات علمی، هدف محقق پیدا کردن شناخت نسبت به مسایل و پدیده های گوناگون است که این امر، با جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری مربوطه و تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده امکان پذیرخواهد بود. با توجه به آن که جمع آوری اطلاعات صحیح، متضمن صحت و دقت نتایج است لذا تعریف محدوده دقیق و درست جامعه آماری برای گردآوری داده ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این پژوهش، کل برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده است. و در ابتداد مقوله بندی تهیه شده است به شرح زیر:
مقوله واژه
کتاب آسیب شناسی کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان توزیع کتاب توسعه کتاب خوانندگان کتاب کتاب کتاب الکترونیکی کتاب جیبی کتاب تفننی کتاب داستان کتاب درسی کتاب درمانی کتاب دیجیتالی کتاب رمان کتاب شفاهی
کتاب صوتی کتاب غیر درسی کتاب فروشی کتاب کودکان کتاب گویا کتاب مرجع کتاب مصور کتاب و مواد خواندن
ی نشر کتاب معرفی کتاب نقد کتاب آثار ماندگار
کتابخوانی آسیب شناسی کتابخوانی ادبیات خواندن توسعه خواندن انگیزه خواندن انگیزه مطالعاتی ایجاد انگیزه مطالعاتی ترویج کتاب خوانی تشویق به خواندن توسعه کتاب خوانی خواندن سرانه کتاب خوانی علاقه به خواندن فرهنگ کتاب خوانی کتاب خوان الکترونیکی کتاب خوانان
کتاب خواندن کتاب خوانی مشارکت والدین در خواندن
آموزش آموزش فرهنگی آموزش کتاب خوانی آموزش مطالعه آموزش مواد درسی مهارت های آموزشی مهارت های فراگیری
قصه ها و داستان اسطوره ها حکایت داستان قصه گویی قصه ها
اطلاع رسانی اطلاع رسانی تکنولوژی اطلاعات فرهنگ و رسانه های گروهی فناوری اطلاعات