کیفیت اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار تهران

1- بین دوره وصول حسابهای دریافتنی و سودآوری ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
2- بین دوره وصول گردش موجودی کالا و سودآوری ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
3- بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سودآوری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
4- بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
آقایی و همکاران (1388) به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودیهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق، با استفاده از دادههای صورتهای مالی میان دورهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای 1379 الی 1384 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر 10 عامل در نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها مورد بررسی‎شان قرار گرفت. شواهد تحقیق حاکی از آن است که حسابهای دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی‎های کالا و بدهیهای کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر منفی بر نگهداری موجودی‎های نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصتهای رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریانهای نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر مثبت بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تأثیر منفی بدهیهای بلند مدت و اندازه شرکتها بر نگهداری موجودیهای نقدی وجود ندارد.
فخاری و تقوی (1388) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد در بورس تهران پرداختند. شواهد نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنیداری با نقد و معادلهای نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکتها، در کاهش هزینههای تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت میباشد. نتایج همچنین نشان میدهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و داراییهای نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطهای منفی با مانده نقد دارند.
رسائیان و همکاران (1389) به بررسی تأثیر مکانیزمهای نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد پرداختند. نتایج نشان میدهد که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‎گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.
ملکیان و همکاران (1390) به بررسی عوامل تعیین کننده میزان وجه نقد پرداختند نتایج نشان میدهد که رابطه منفی بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که جریان نقدی، سودآوری و فرصتهای رشد رابطه مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند.
مجتهدزاده و همکاران (2011) به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادر تهران پرداختند. نماینده مدیریت سرمایه در گردش در این تحقیق چرخه تبدیل وجه نقد بود. آنها به این نتیجه دست یافتند که بین میانگین دوره وصول مطالبات و میانگین دوره پرداخت حساب پرداختنی رابطه منفی با عملکرد شرکتها وجود دارد و نیز بین دوره موجودی کالا و عملکرد رابطهای وجود نداشت.
تقی زاده و همکاران (2012) به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادر تهران پرداختند. یافتهها نشان میدهند که رابطهای منفی بین متغیرهای دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، دوره حسابهای پرداختنی و عملکرد شرکت وجود دارد؛ و هیچ رابطهای بین چرخه وجه نقد و عملکرد شرکتها وجود ندارد.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
علم زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند نیست بلکه تلاشی آگاهانه، منظم و سازمان یافته جهت حلیک مسئله است. بی تردید، توسعه کمی یا کیفی جوامع متاثر از تولید علم در آن جوامع است و در این رابطه تحقیقات علمی از شان و اهمیت بالایی برخوردار است تحقیق عمل منظمی است که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید. به عبارت دیگر، تحقیق عبارت از بررسی کامل موضوع به موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی و غیر مشهودی به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن است. انتخاب روش تحقیق یکی ار مراحل مهم در تحقیق ها می باشد. در این مرحله از کار محقق باید مشخص کند که چه روش خاصی برای تحقیق خود بر خواهد گزید. انتخاب روش تحقیق بستگی تام به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن خواهد داشت. انتخاب روش تحقیق، محقق را وا می دارد تا هرچه دقیق تر، آسان تر، سریعتر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش هایی که تحقیق مورد نظر مطرح کرده گام بردارد. در واقع دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر این که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. (خاکی، 1382)
دراین فصل ابتدا به بیان فرضیات و الگوی مفهومی تحقیق، توضیحاتی پیرامون جامعه آماری، روش انجام تحقیق و دلایل آن ارائه گردیده است سپس ابزار جمع آوری اطلاعات و دلایل انتخاب آن بحث شده و در پایان فصل روشهای آماری که در آزمون داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند توضیحاتی داده شده است.
سوالات و فرضیه های تحقیق
«فرضیه»، عبارت آزمون پذیری است که رابطه قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمون پذیر
می نامند زیرا باید صحت آن از طریق آزمون بررسی شود ( مومنی، آذر 1381). با توجه به اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد :
فرضیه اول: افزایش تورم منجربه کاهش انباشت وجه نقد می‎گردد.
فرضیه دوم: چرخه عملیاتی بیشتر منجربه کاهش انباشت وجه نقد می‎گردد.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و… که حداقل در یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری این تحقیق، از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق جهت انتخاب نمونه مورد بررسی از روش غربال گری استفاده شده است یعنی در این روش ابتدا شرایطی مطرح می شود و شرکتهایی که دارایی شرایط ذیل بوده اند در نمونه قرار گرفته اند.
1.تا پایان سال 1392 دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

نوشته ای دیگر :
آموزش میان رشته ای، آموزش و پرورش