کیفیت اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار تهران

]16[.رحمانی ، علی و فلاح نژاد ، فرهاد ( 1389 ) ” تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی ” فصلنامه پژوهشی های حسابداری مالی ، سال دوم ، شماره 3.
]17[.رضایی، فرزین و قادری،حسین و مهدی،تقی. (1389)، ” بررسی متغیرهای حسابداری موثر بر هزینه سرمایه ” پایان نامه مقطع ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.
]18[.رضایی،فاطمه قالی باف اصل.(1386).”یررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده ذر بورس اوراق بهادار تهران”تحقیقات مالی شماره 23.
]19[.رحمانی،علی.محمدی اروجه،فائزه(زمستان1390).”بررسی موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران “فصلنامه دانش حسابرسی سال یازدهم ،شماره،45،صفحات 82-103.
]20[.رضازاده،جواد و کمال زارعی مروج (1386). “عوامل موثر بر تغییر حسابرسان شرکت های ایرانی”، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 20، صفحات 105 تا 89.
]21[.سرلک،نرگس. (1387)”اخلاق حسابداری”، فصلنامهاخلاق در علوم و فن آوری، سال سوم، شماره های 1 و 2 ، صفحات 75 و 74.
]22[.سعیدا اردکانی،سعید و محمودیان،سودابه. (پاییز 1389).”بررسی ارتباط سود تقسیمی و سود پیش بینی سودهای آتی با استفاده از مدل تعدیل شدهCKSS “. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال دوم. شماره هفت. صفحات 72-49.
]23[.شیرین بخش ، شمس ا… و خوانساری ، زهرا ( 1384 ) کاربرد Eviews دراقتصاد سنجی چاپ اول ، پژوهشکده امور اقتصادی .
]24[.عرب مازیاد یزدی، محمد. مسیح آبادی،ابولقاسم. ادراک اطلاعات حساب داری،قضاوت نسبت انها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری،رساله دکتری رشته حساب داری،تهران:دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده حسابداری و مدیریت (1388).
]25[.علوی طبری، سید حسین، خلیفه سلطان، سید احمد و شهبندیان، ندا،(1388).”کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود”.مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم،پاییز1388، صفحات 35 تا 22.
]26[.فروغی، داریوش، میرشمس شهشهانی، امیر. (پاییز و زمستان 1390)، “کیفیت حسابرسی و معیارهای سنجش آن”، حسابداری و مدیریت مالی، شماره 7، صفحه 74و73.
]27[.کرمی،غلام رضا. بذرافشان،آمنه.(1388)”بررسی رابطه ی بین دورهی تصدی حسابرسی و گزارشگری سود های محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران دوره دوم،شماره7،صفحات 55-80.
]28[.کمیته تدوین استانداردهای حساب (1389)مبانی نظری حساب داری و گزارشگری مالی در ایران،مرکز تحقیقات تخصصی حساب داری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
]29[.مکوندی،پیام. جعفر علی جاسبی، جواد. علوی، سید حسن(پاییز و زمستان 1387).”انتخاب مولفه های تاثیر گذار پیش بینی سود آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه ی عصبی و الگوریسم ژنتیک”در فصلنامه ی علمی، پژوهشی جستارهای اقتصادی.سال5، شماره10،صفحات 201-163.
]30[.مهرانی،ساسان و نعیمی،مهدیس. “تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل”. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1382، شماره 32، صفحات 61تا43.
]31[.نونهال نهر،علی اکبر و جبارزاده کنگرلوئی،سعید و یعقوب پور،کریم. (پاییز،1389)، “رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی”، بررسی های حیابداری و حسابرسی، دوره17، شماره61، صفحه56.
]32[.نیکو مرام،هاشم و امینی،پیمان. تابستان 1390، “کیفیت سود و هزینه سرمایه”، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار شماره دهم صفحه 215-183.
]33[. نیکومرام،هاشم. گرکز،منصور. (تابستان1388). “شناسایی عوامل و ارزیابی تاثیر آنها بر دقت پیش بینی سود و ارتباط آن با نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده ر بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پژوهش های مدیریت، شماره 88، صفحه15-1.
]34[.یعقوب نژاد ، ا ، امیری ، م (1388 ) . بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارش های حسابرسی و تاثیر عوامل مذکور بر ضریب همبستگی تغییرات قیمت وتغییرات سود سهام ، پژوهشنامه ی حسابداری مالی و حسابرسی ، 1 (1) : 74-55 .
]35[.وکیلی فر،حمیدرضا (1388) ، “تصمیم گیری در مسائل مالی مفاهیم ، مسائل و افته (مدیریت مالی2)” ، صفحه 28.
منابع انگلیسی

نوشته ای دیگر :
اهداف تنظیم آییننامه مالکیت فکری در دانشگاه ها، مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت