کیفیت خدمات، ارزیابی فعالیت ها

2- پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاولات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت با رعایت احترام ، ادب و متانت و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری ، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.
3- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصع خدمتگزاری به مردم و مشارکت فعال و سازنده در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه های شرکت و ارزیابی فعالیت ها برمبنای میزان رضایت مشتری.
4- التزام به رعایت استاندادرهای حرفه ای به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب.
5- حمایت از مشتریان ، مراجعه کنندگان و مخاطبان شرکت به منظور جلب مشارکت فکری آنان در راستای ارتقاء کیفیت خدمات.
6- رعایت و اجرای کامل قوانین ، مقررات و ضوابط اداری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی و التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات کاری و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و شرکت.
7- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی و انتقال تجربه به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با تمامی افراد ذینفع در چارچوب ضوابط.
8- استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از هرگونه اسراف و تبذیر.
9- ارزش نهادن به زمان ، رعایت نظم ، انضباط و ایجاد محیط کاری سالم با رعایت شئون اسلامی.
2-3-4- موضوع فعالیت
اهم فعالیت های شرکت به شرح موضوعات کلی ذیل طبقه بندی شده است.
مطالعه حالت فیزیکی و مکانیکی خاک ها و مصالح ساختمانی
انتخاب و تعیین روش های مناسب در انجام آزمایش های مربوطه
انجام آزمایش های فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابلاغی
آموزش کارشناسان و تکنسین ها و متخصصین در جهت تکمیل کادر شرکت و تامین نیاز سایر دستگاهها
ارائه و خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت
فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی در آزمایشگاه به منظور آموزش کارکنان هماهنگ با تحولات و پیشرفت ها در مورد مکانیک خاک
محاسبه ، مطالعه ، طرح و همچنین نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک ، ژئوتکنیک و راه طبق ضوابط وزارت برنامه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه
ارتباط با منابع علمی ایرانی و جهانی به منظور تبادل اطلاعات و روش های جدید
اقدام به هرگونه عملیات که در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت باشد.
2-3-5- گستره شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
گستره فعالیت شرکت بسیار وسیع و شامل سراسر کشور است. اکنون شرکت در قالب یک ستاد مرکزی در تهران ، 31 مدیریت استانی ، 150 شعبه در شهرستانهای بزرگ ، 1000 واحد محلی ، 40 اکیپ تحقیقاتی کاوش های صحرایی و 5 سد بزرگ در سطح کشور مشغول به فعالیت است.
2-3-6- ساختار اجرایی