گرایش استراتژیک، منابع اطلاعاتی

۳d illustration of strong red arrow breaking white wall

3- 5 روش های جمع آوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات خود روندی محسوب می گردد که طی آن اطلاعات خاصی از گروه پاسخگویان گرفته می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات ، روش های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق از روشهای مختلفی استفاده می گردد ( ساده ، 1375).
با وجود این که روشهای زیادی جهت جمع آوری اطلاعات ارایه شده است اما اساسأ اطلاعات مورد نیاز در هر تحقیق به دو شکل اصلی قابل حصول است . این دو دسته از اطلاعات عبارتند از :
3-5-1 اطلاعات ثانویه
این دسته از اطلاعات با مراجعه محقق به منابع اطلاعاتی فعلی مانند اسناد ، نشریات و کتب ، پروژه های از قبل انجام شده ، اطلاعات آماری مراکزآمار و منابعی از این قبیل قابل حصول است .به عبارت دیگر این دسته از اطلاعات ، توسط محقق جمع آوری نشده است، قبل از تحقیق وجود داشته و محقق از آنها استفاده می نماید.
در این تحقیق ، اطلاعات ثانویه شامل استفاده از منابع فارسی و انگلیسی مرتبط و تحقیقات انجام شده مشابه می باشد که محقق از آنها استفاده نموده است.
3-5- 2 اطلاعات اولیه
به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می گردد که با هدف انجام پروژه و توسط خودمحقق بدست می آیند. برخلاف اطلاعات ثانویه که قبل از انجام پروژه موجود هستند، اطلاعات اولیه از قبل موجود نبوده و باید توسط خود محقق حاصل گردد. انواع روشهای مورد استفاده محقق به منظور کسب اطلاعات اولیه ، به شرح ذیل می باشد:
3-5-2-1 مصاحبه
در این تحقیق با 2 تن از کارکنان بخش فروش شرکت ، مصاحبه هایی ترتیب و مجموعه عوامل موثر بر قصد خرید مورد بررسی قرار گرفت. همچنین انجام این مصاحبه در وسعت بخشیدن به دید محقق پیرامون حوزه خرید و فروش کاملا موثر بوده است. انجام این مصاحبه ها در انتخاب منابع و اطلاعات ثانویه و روند تحقیق نیز بسیار مفید بوده است. این مصاحبه ها تماما دارای سوالات باز بوده که مسائلی مانند “گرایش استراتژیک ” ، ” گرایش بازار” و “گرایش نوآوری” را شامل می گشت. اگرچه این مصاحبه ها تاثیر مستقیمی بر فرایند نتیجه گیری نداشته است اما انجام آنها به محقق کمک نمود که شناخت بیشتری از ابعاد و متغیر های تحقیق بدست آورد و در انتخاب مدل های اندازه گیری پارامترها ، منطبق ترین مدل ها با شرایط جامعه آماری را انتخاب نماید.
3-5-2-2 پرسشنامه
پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده تا وضعیت یک پدیده یا نگرش افراد نسبت به یک واقعیت را مورد سنجش قرار دهد . تکمیل پرسشنامه می تواند به طریق مراجعه شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد (خاکی ، 1382 ).
در این تحقیق ، مهمترین ابزار به منظور جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه می باشد . سوالات مطرح شده در پرسشنامه تماما از نوع بسته می باشد . به عبارت دیگر، پاسخگو می باید فقط به موارد مطرح شده پاسخ دهد و در هیچ سوالی، پاسخگو بدون محدودیت به ارایه پاسخ نمی پردازد. پرسشنامه بکارگرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینه ای برای سنجش وضعیت و سوالات پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد .

3-6 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق عبارت است از سه کارخانه بزرگ تولید سیمان در کشور که دارای بالاترین رتبه تولید سیمان کشور در دهه اخیر می باشد. جامعه آماری مورد نظر ، ماهیتا محدود است با این حال چون تعداد دقیق آنها مشخص نیست ، جامعه آماری را نامحدود فرض می کنیم.
3-7روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از بخشی از افراد یک جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته باشد و معرف جامعه باشد و به عبارت دیگر ، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد. (حافظ نیا ، 1377).نمونه گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند ، صورت می پذیرد ( حافظ نیا ،1377) .
3-7-1 روش نمونه گیری
روش نمونه گیری به روش تصادفی- طبقه ای خواهد بود. به این ترتیب که با مراجعه به این سه کارخانه بزرگ تولید سیمان ، به طور تصادفی ، کارشناسان و مدیران این شرکت انتخاب می شوند و در صورت تمایل ، پرسشنامه را تکمیل خواهند کرد.
3-7-2 حجم نمونه
به منظور تعیین حجم نمونه ، از آنجاکه جامعه از نوع نا محدود می باشد از رابطه کوکران استفاده می شود.
در ابتدا حجم جامعه نا محدود را بدست می آوریم.
که در این رابطه
حجم نمونه=n
حجم جمعیت آماری(حجم جمعیت شهر، استان و ..)=N