یادگیری، استراتژیک

یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی 066/6 ۱۲۷ ۰ 465/0 3137/0 6173/0
یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک 484/6 ۱۲۷ ۰ 504/0 ۰3505/0 6584/0
کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک 469/5 ۱۲۷ ۰ 414/0 2642/0 563/0
نوآوری در اجرای پروژه‌ها 776/12 ۱۲۷ ۰ 887/0 749/0 02/1
منبع: یافته‌های تحقیق
عملکرد پروژه‌ها
عملکرد پروژه‌ها دارای سه قسمت عملکرد براساس شاخص زمان‌بندی، عملکرد براساس شاخص هزینه و عملکرد براساس شاخص کیفیت است.
عملکرد براساس شاخص زمان‌بندی
برای بررسی سطح عملکرد پروژه‌ها براساس شاخص زمان‌بندی، آزمون t استفاده گردید. به منظور عدم تداخل با فرضیه‌های تحقیق گزاره مربوط به صورت سؤال مطرح‌شده است. فرضیه صفر در هر کدام به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی چهار است.
سؤال: عملکرد پروژه‌های صنعت نفت گاز کشور بر اساس شاخص زمان‌بندی در چه سطحی است؟برای پاسخ به این سؤال آزمون t تک نمونه‌ای کمک گرفته‌شده است. نتایج آزمون در جدول ۴-6 قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود فرضیه صفر مبنی بر اینکه عملکرد پروژه‌های صنعت نفت گاز کشور بر اساس شاخص زمان‌بندی مساوی ۴ است تأیید می‌شود، به عبارت دیگر می‌توان گفت میانگین عملکرد پروژه‌ها بر اساس شاخص زمان‌بندی تفاوت معناداری با ۴ ندارد لذا در سطح متوسطی است.
عملکرد براساس شاخص هزینه
برای بررسی سطح عملکرد پروژه‌ها براساس شاخص هزینه، آزمون t استفاده گردید. به منظور عدم تداخل با فرضیه‌های تحقیق گزاره مربوط به صورت سؤال مطرح‌شده است. فرضیه صفر در هر کدام به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی چهار است.
سؤال: عملکرد پروژه‌های صنعت نفت گاز کشور بر اساس شاخص هزینه در چه سطحی است؟
برای پاسخ به این سؤال آزمون t تک نمونه‌ای کمک گرفته‌شده است. نتایج آزمون در جدول ۴-6 قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود فرضیه صفر مبنی بر اینکه عملکرد پروژه‌های صنعت نفت گاز کشور بر اساس شاخص هزینه مساوی ۴ است تأیید می‌شود، به عبارت دیگر می‌توان گفت میانگین عملکرد پروژه‌ها بر اساس شاخص هزینه تفاوت معناداری با ۴ ندارد لذا در سطح متوسطی است.
عملکرد براساس شاخص کیفیت
برای بررسی سطح عملکرد پروژه‌ها براساس شاخص کیفیت، آزمون t استفاده گردید. به منظور عدم تداخل با فرضیه‌های تحقیق گزاره مربوط به صورت سؤال مطرح‌شده است. فرضیه صفر در هر کدام به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی چهار است.
• سؤال: عملکرد پروژه‌های صنعت نفت گاز کشور بر اساس شاخص کیفیت در چه سطحی است؟
برای پاسخ به این سؤال آزمون t تک نمونه‌ای کمک گرفته‌شده است. نتایج آزمون در جدول ۴-6 قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود فرضیه صفر مبنی بر اینکه عملکرد پروژه‌های صنعت نفت گاز کشور بر اساس شاخص کیفیت مساوی ۴ است تأیید می‌شود، به عبارت دیگر می‌توان گفت میانگین عملکرد پروژه‌ها بر اساس شاخص کیفیت تفاوت معناداری با ۴ ندارد لذا در سطح متوسطی است.
نتایج تحلیل آزمون تحلیل تک نمونه برای متغیر عملکرد پروژه (ارزش آزمون برابر ۴)