یادگیری، مقدمه

1-3-1اهمیت نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
2-3-1اهمیت عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
4-1هدفهای تحقیق
1-4-1هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2-4-1اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
5-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
6-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-6-1تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول:ارزشیابی
1-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2تعاریف ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
3-2تاریخچه ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
4-2اهمیت و ضرورت ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
5-2هدف ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
6-2نقش ارزشیابی در آموزش و یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………….21
7-2جایگاه عنصر ارزشیابی و ارتباط آن با فرآیند آموزش………………………………………………………………………………………………22
1-7-2مرحله ی پیش از آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-7-2مرحله ی آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………23
3-7-2مرحله ی پس از آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………….23
8-2جایگاه و نقش ارزشیابی در برنامه آموزش و یادگیری نتیجه مدار……………………………………………………………………………..23