یادگیری، نتیجه‌گیری

نوسازی و نگه داشت ۳۲ ۲۵ ۲۵
توسعه‌ای ۴۳ 5/32 5/58
پشتیبانی و خدمات جنبی ۵۳ 4/41 ۱۰۰
منبع: یافته‌های تحقیق
تحلیل‌های تک متغیره
در این قسمت به ارائه تحلیل‌های تک متغیره و بررسی جداگانه هر یک از متغیر‌های تحقیق خواهیم پرداخت که شامل نتایج آزمون t تک متغیره برای کلیه متغیر‌های تحقیق است.
یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی
به منظور عدم تداخل با فرضیه‌های تحقیق گزاره مربوط به صورت سؤال مطرح‌شده است. فرضیه صفر در هر کدام به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی سه است.
سؤال: میزان یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور در چه سطحی است؟
نتایج آزمون t تک نمونه‌ای در جدول ۴-5 قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود فرضیه صفر مبنی بر اینکه یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی مساوی ۳ است تأیید نشده و با در نظر گرفتن مثبت بودن حدود بالا و پایین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که یادگیری نحوه مدیریت شراکت‌های راهبردی بالاتر از ۳ و در سطح مطلوبی واقع است
یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک
برای پاسخ به این سؤال آزمون t تک نمونه‌ای کمک گرفته‌شده است. نتایج آزمون در جدول ۴-5 قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود فرضیه صفر مبنی بر اینکه یادگیری نحوه همکاری با هم‌پیمانان استراتژیک مساوی ۳ است تأیید نشده و با در نظر گرفتن مثبت بودن حدود بالا و پایین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که یادگیری نحوه همکاری باهم پیمانان استراتژیک بالاتر از ۳ و در سطح مطلوبی واقع است.
کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک
برای بررسی میزان کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور از سوی مجریان پروژه، آزمون t استفاده گردید. به منظور عدم تداخل با فرضیه‌های تحقیق گزاره مربوط به صورت سؤال مطرح‌شده است. فرضیه صفر در هر کدام به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی سه است.
• سؤال: میزان کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور در چه سطحی است؟
برای پاسخ به این سؤال آزمون t تک نمونه‌ای کمک گرفته‌شده است. نتایج آزمون در جدول ۴-5 قابل مشاهده است. همان طور که مشاهده می‌شود فرضیه صفر مبنی بر اینکه کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک مساوی ۳ است تأیید نشده و با در نظر گرفتن مثبت بودن حدود بالا و پایین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که کسب دانش از هم پیمانان استراتژیک بالاتر از ۳ و در سطح مطلوبی واقع است.
نتایج تحلیل آزمون t تک نمونه‌ای برای ۳ متغیر اول (ارزش آزمون برابر ۳)
متغیر مقدار آماره t درجه آزادی معناداری تفاوت میانگین فاصله اطمینان ۹۵% برای تفاوت میانگین‌ها
حد پایین حد بالا