یادگیری، کودکان پیش دبستانی

اثر بسته بندی بر درک مصرف کنندگان از کیفیت محصول توسط ریگاکس(1982) مورد مطالعه قرار گرفت و در مطالعه ای دیگر ثابت شد که بسته بندی بر درک مشتری از کیفیت محصول تاثیر مستقیم می گذارد. (Vasquez, Bruce and Studd, 2003)
رویه تحقیقات اخیر بیشتر به مسائل جدیدی چون فناوری نانو و بازاریابی اخلاقی در بسته بندی محصولات پرداخته شده است. هانس و همکاران(2009) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که به مرور زمان با تغییر رنگ، فونت و قالب بسته بندی سیگارها و از بین رفتن جذابیت آن ها نوجوانان کمتر به خرید سیگار تمایل می یابند.
در حوزه موضوعات اخلاقی بسته بندی بون و کوری(2000) تحقیقات خود را انجام داده اند. در این بررسی ها به مسئولیت اجتماعی تولید کنندگان محصولات غذایی اشاره شده است. مسئولیت ها و وظایفی را که طراحان می بایست در هنگام طراحی و عرضه محصولات به آنها توجه کافی داشته باشند.

از مطالعات فوق چنین بر می آید که محققین به دنبال بررسی این واقعیت بوده اند که بسته بندی محصول تا چه اندازه قدرت دارد. نتایج این مطالعات، اثرات قابل ملاحظه بسته بندی را در مرحله ارزیابی محصولات و تحت تاثیر قرار دادن انتخاب های مشتریان را به اثبات می رساند. با توجه به موضوع این تحقیق سعی شده است که مطالعات در خصوص پارامترهای تحقیق به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.
2-16-1 مطالعات در خصوص اندازه بسته بندی
اثر اندازه بسته بندی بر کاربرد مصرف کنندگان از مواردی بود که توسط وان سینک(1967) مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق رابطه مستقیمی میان اندازه بسته بندی و نوع کاربرد آن بدست آمد.
کریشنا و راقوبیر(1999) در مورد اندازه بسته محصول تحقیقی را انجام دادند که این نتیجه حاصل گردید که مصرف کنندگان، بسته بندی های درازتر را بزرگتر تصور می کنند و این موضوع ربطی به تجربه استفاده از محصول ندارد به عبارتی دیگر حتی وقتی که مرتبا محصول خاصی را خریداری می کنند این تجربه تکرار می شود. حتی عدم تایید بزرگتر بودن بسته بندی بعد از مصرف باعث نمی شود که مصرف کننده در قضاوت خود در مورد حجم محصول در دراز مدت تجدید نظر کنند، به ویژه زمانیکه تفاوت خیلی زیاد نباشد. (آقازاده، حقیقی و ابراهیمی، 117)
در تحقیقی که توسط کویکیت (2009) صورت گرفت مشخص شد که در بین عناصر بسته بندی اندازه مهم تر از بقیه بوده و در بین عناصر کلامی اطلاعات حک شده بر روی محصول و کشور سازنده از اهمیت بالاتری برخوردارند. همچنین نتیجه این تحقیق موید این مطلب است که با وجود فشار زمانی برای انتخاب محصول، مصرف کنندگان کماکان به عناصر کلامی توجه داشته اند در حالی که بر اساس تئوری در فشار زمانی می بایست به عناصر شفاهی بیش از عناصر کلامی توجه شود. (Kuvykaite , Dovaliene and Navickiene,2013,443)
2-16-2 مطالعات در خصوص رنگ بسته بندی
مارشال و همکارانش(2006) اثر رنگ بسته بندی را بر انتخاب محصول توسط کودکان پیش دبستانی مورد بررسی قرار دادند. همچنین اثر رنگ بسته بندی بر تمایل خرید در نقطه خرید توسط ون هورلی(2007) مورد بررسی قرار گرفت. اگبا و جانسون(2010) اثر رنگ بسته بندی را بر انتخاب کودکان و همچنین رفتار خرید والدین آنها مورد بررسی قرار داده اند.
مک نیل و جی نیز مطالعه ای در خصوص رنگ بسته بندی و انتخاب محصول توسط کودکان پیش دبستانی در اسکاتلند انجام دادند. این تحقیق بر مبنای سن و جنسیت بوده و بر اساس سه طبقه از محصولات غذایی صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در مجموع، همبستگی زیادی میان ابعاد بصری بسته بندی مانند رنگ و به خاطر آوردن برند و در نتیجه انتخاب بسته های مختلف محصولات غذایی وجود دارد. این تحقیق این طور نتیجه گیری می کند که در ذهن کودک فهرستی از برندها وجود ندارد، بلکه ابعاد بصری بسته بندی، به مانند یک کد، نام برندها را در ذهن آنها تداعی می کند. (Rundh, 2005)
بر طبق مطالعات آمپیور و همکاران (2006) به نظر می رسد محصولاتی که در کلاس بالایی ارائه می شوند و قیمت زیادی دارند و حس زیبایی شناسانه را بر می انگیزند نیازمند این هستند که در بسته بندی از رنگ های سرد استفاده شود و در این بین رنگ سیاه از اولویت بیشتری برخوردار است. در مقابل محصولاتی که بیشتر جنبه مصرفی دارند معمولا از رنگ های روشن بخصوص سفید استفاده می شود. همچنین برای محصولات امن و بی خطر و گارانتی دار و محصولاتی که ساخت داخل است و جنبه میهن پرستانه دارد بهتر است از رنگ قرمز استفاده شود.
این مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که درک مصرف کننده از رنگ قابل قبول بسته بندی با درک او از سایرخصوصیات کیفی محصول، مانند مزه، طعم و کیفیت آن و نیز با سطح رضایت مصرف کننده ارتباط دارد. اثر مثبت بر رضایت مصرف کننده می تواند از طریق تغییر در متغیرهای بسته بندی نظیر، رنگ و شفافیت به دست می آید.
2-16-3 مطالعات در خصوص تصاویر بسته بندی
بررسی تاثیر نقش ارتباطی تصاویر بر روی بسته بندی توسط “آندروود” مورد بررسی قرار گرفت. او و همکارانش دریافتند که اثر تصاویر روی بسته بندی به عنوان نقش ارتباطی یک اثر اقتضایی است و در مورد برندهایی که کمتر آشنا هستند توجه خریداران را به برند افزایش می دهند. (آقازاده، حقیقی و ابراهیمی،1390،118)
در تحقیقاتی که توسط “ماندلر و جانسون” انجام گرفت مشخص شد زمانی که اطلاعات، در قالب تصاویر بیان شوند به جای آنکه تنها از کلمات استفاده شود، یادگیری افراد سریعتر می شود و در نقطه فروش و در ارتباط با محصولات بی دوام- که اغلب نیازمند فرآیند انتخاب با اشیاق کم هس
تند- تصاویر روی بسته بندی اهمیت ویژه ای دارند.( 184foxall and pallistar,1998,)
2- 16-4 مطالعات در خصوص شکل گرافیکی
در نتیجه مطالعه ای که توسط هیل و تیلی (2002) در مورد بسته بندی مواد غله ای که برای صبحانه با شیر مورد استفاده قرار می گیرد انجام گرفت اثر طرح و شکل گرافیکی روی بسته بندی بر افزایش میزان خرید و مصرف کودکان به اثبات رسید.
در مورد ارتباط دو بُعد رنگ و شکل بسته بندی گنکالوز و ریکاردو(2008) تحقیقی انجام دادند که این نتیجه حاصل شد که از نظر مصرف کننده، اشکال هندسی با طیف های مختلف رنگی همخوانی دارند. به عنوان مثال، چنانچه در بسته بندی محصول، طیف رنگ های سرد، مانند آبی و سبز مورد استفاده قرار گیرد این رنگ ها می توانند درک مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهند و احتمال خرید را بیشتر کنند در صورتیکه با اشکال هندسی پایدارتر، مانند مربع و مستطیل، همراه شوند.
2- 16-5 مطالعه در خصوص اطلاعات روی بسته بندی
در مطالعه ای که توسط آندرود (2001) صورت گرفت اثر اطلاعات و تصویر بر میزان خرید مورد تایید قرار گرفته است. مطالعه ای که توسط سیلایو و اسپیس(2004) در تایلند صورت گرفت علاوه بر ابعاد بصری، نظیر رنگ و گرافیک، به ابعاد اطلاعاتی بسته بندی نیز توجه شده است و تاثیر هر کی از روندهای تسهیل گرایی، تصویر گرایی و مباحثی که در حوزه سلامت می بایست مورد توجه قرار گیرد از دید مشتری سنجیده شد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که چنانچه اطلاعات نوشتاری در سمت چپ و تصاویر در سمت راست بسته بندی قرار داشته باشند، احتمال به خاطر آوردن محصول و در نتیجه، انتخاب آن بیشتر است.