جناب آقای دکتر غلامحسن واعظی وجناب آقای دکترسهراب حلال خور
‌ با سپاس فراوان و قدردانی از زحمات سرکار خانم خفری
با سپاس فراوان و قدردانی از حمایت‌های گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به ویژه کمک‌ها و حمایت‌های جناب آقای کوروش رسول‌پور و سرکار خانم حق حقیقی،
تشکر وقدر دانی از جناب آقای دکتر مسلمی و جناب آقای دکترقلی زاده پاشا و جناب آقای دکتر سفیری
با قدردانی از پرسنل محترم بیمارستان شهید رجایی بابلسر و شهید بهشتی بابل
و تمام عزیزانی که ما را در این راه یاری فرمودند.
تقدیم به پدر ومادر عزیزم که
لحظات ناب باور بودن,لذت وغرور دانستن,جسارت خواستن,عظمت رسیدن وتمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم را مدیون حضور سبز آن ها هستم
تقدیم به برادرانم بابک وبهادر عزیز
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند وتکیه گاه من در مواجهه با مشکلات و وجودشان همواره مایه دلگرمی من می باشد
تقدیم به
مریم و طنازو مانیاد عزیزم
فهرست مطالب
خلاصه فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………8
اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….8
-اهداف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………9
-اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………11
واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-1شناخت ساختمان پستان ……………………………………………………………………………………………………………..12
1-2سیستم لنفاوی در پستان ………………………………………………………………………………………………………………12
1-3توده های پستانی ………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-1توده های خوش خیم …………………………………………………………………………………………………………….13
1-3-1-1کیست ………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-3-1-2فیبروکیستیک …………………………………………………………………………………………………………………….13
1-3-1-3فیبروآدنوم …………………………………………………………………………………………………………………………13
1-3-1-4 نکروزچربی ……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-2 توده های بدخیم …………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-2-1 کارسینوم غیر مهاجم …………………………………………………………………………………………………………13
الف-کارسینوم مجرایی درجا ……………………………………………………………………………………………………………..13
ب-کارسینوم لوبویی درجا ………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-2-2 کارسینوم مهاجم ……………………………………………………………………………………………………………….14
الف-کارسینوم مهاجم مجرا ……………………………………………………………………………………………………………….14
ب-کارسینوم لوبویی مهاجم ………………………………………………………………………………………………………………14
ج-کارسینوم مدولاری ………………………………………………………………………………………………………………………14
د-کارسینوم التهابی …………………………………………………………………………………………………………………………..14
ذ-کارسینوم کلوئیدی ………………………………………………………………………………………………………………………..14
ر-کارسینوم توبولی …………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-4 ریسک فاکتورهای موثر در ایجاد سرطان ………………………………………………………………………………………15
1-4-1 سابقه فامیلی …………………………………………………………………………………………………………………………15
1-4-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-3 سن اولین قاعدگی ………………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-4 سن شروع یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-5 سن اولین زایمان …………………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-6 مدت زمان شیر دهی ……………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-7 سقط جنین …………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-8 استفاده از قرص های ضد بارداری ………………………………………………………………………………………….16
1-4-9 اضافه وزن ……………………………………………………………………………………………………………………………17
1-4-10 استفاده از درمان های جایگزین با هورمون ……………………………………………………………………………..17
1-4-11 مصرف ویتامین …………………………………………………………………………………………………………………..17
1-5 تاثیرمتقابل زیست شناسی و سرطان ستان …………………………………………………………………………………….17
1-6 ارتباط نماهای بافتی آسیب شناختی با بیولوژی سرطان پستان …………………………………………………………20
1-7 پاتوفیزیولوی سرطان پستان ………………………………………………………………………………………………………..20
1-8 ارتباط زیست شناسی با خصوصیات مناسازی سرطان پستان……………………………………………………………21
1-9ویتامین D …………………………………………………………………………………………………………………………………22
1-10فیزیولوژی ویتامین D ……………………………………………………………………………………………………………….22
1-11نقش اتوکرین ویتامین D در هموستازی پستان …………………………………………………………………………….24
1-12اثرات ضد سرطانی D3 H2 25 0 .1 …………………………………………………………………………………………….26
1-12-1تنظیم سیکل سلولی به وسیله ویتامین D …………………………………………………………………………………26
1-12-2اثرات ضد التهابی تهاجم و متاساز ………………………………………………………………………………………….27
1-12-3اثرات ویتامین D بر آپوپتوز …………………………………………………………………………………………………..28
1-12-4اثرات ژنومی D3 H2 250 .1 ………………………………………………………………………………………………….29
1-12-5اثرات غیر ژنومی D3 H2 250 .1 …………………………………………………………………………………………….30
1-13گیرنده ویتامین D …………………………………………………………………………………………………………………….30
فصل دوم
ادبیات و مستندات? سابقه و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………..33
فصل سوم
مواد و روش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….37
استخراج DNAژنومی