تحقیق (پایان نامه) : تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات

الگوهای شناختی تغییر نگرش الگوهای شناختی بر مبنای این فرض وضع شده‌اند که انسان پذیرنده منفعل اطلاعات ورودی نیست، بلکه…