مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط بامشتری

آوریل 11, 2019 مدیر سایت 0

شکل5-2ساختاراطلاعاتی درCRM ……………………..31شکل 6-2مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری………33شکل7-2تاثیرمدیریت ارتباط بامشتری برساختار سازمانی…..34 فصل اولضرورت وکلیات تحقیق1-1)مقدمهامروزه دربسیاری ازسازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری […]