مقاله درمورد دانلود محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

11
جدول (2 – 1)
اشتراک دیدگاه نارور اسلتد و کالی جاویسکی
38
جدول (2 – 2)
جدول بررسی زعفران از دیدگاه S.W.O.T
43
جدول (4 – 1)
فراوانی نمونه مورد مطالعه در گروه‌های سابقه فعالیت
64
جدول (4 – 2)
میزان تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه
65
جدول (4 – 3)
توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
66
جدول (4 – 4)
تجربه در زمینه صادرات نمونه مورد مطالعه
67
جدول (4 – 5)
جدول توزیع فراوانی تسلط به زبان خارجی
68
جدول (4 – 6)
آزمون نرمال بودن متغیر تحقیق (کولموگوف اسمیرنوف)
69
جدول (4 – 7)
آزمون KMO و isor Hett’s
71
جدول (4 – 8)
جدول اشتراکات
72
جدول (4 – 9)
جدول مجموع واریانس تبیین شده توسط سازه‌های تحقیق
73
جدول (4 – 10)
جدول ماتریس چرخش یافته سازه‌های تحقیق
74
جدول (4 – 11)
ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
75
جدول (4 – 12)
خلاصه مدل فرضیه الف (آماده مربوط به آزمون رگرسیون رابطه متغیر تحقیقا بازاریابی و میزان صادرات)
76
جدول (4 – 13)
تحلیل واریانس مدل رگرسیون Anova فرضیه الف
76
جدول (4 – 14)
ضرایب مدل رگرسیون فرضیه الف
77
جدول (4 – 15)
خلاصه مدل رگرسیون فرضیه ب
79
جدول (4 – 16)
تحلیل واریانس در مدل رگرسیون Anova فرضیه ب
80
جدول (4 – 17)
ضرایب جدول رگرسیون فرضیه ب
80
جدول (4 – 18)
خلاصه مدل فرضیه ج
82
جدول (4 – 19)
تحلیل واریانس در مدل رگرسیون Anova فرضیه ج
82
جدول (4 – 20)
ضرایب مدل رگرسیون فرضیه ج
82
جدول (4 – 21)
خلاصه مدل سوال
83
جدول (4 – 22)
تحلیل واریانس مدل رگرسیون ANOVA سوال د
83

 
 
جدول (4 – 23)
ضرایب مدل رگرسیون سوال د
83
جدول (4 – 24)
خلاصه مدل سوال ذ
85
جدول (4 – 25)
تحلیل واریانس مدل رگرسیون ANOVA سوال ذ
86
جدول (4 – 26)
ضرایب مدل رگرسیون سوال ذ
86
جدول (4 – 27)
خلاصه وضعیت رگرسیون چند متغیره
88
جدول (4 – 28)
خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره
89
جدول (4 – 29)
تحلیل واریانس مدل رگرسیون چند متغیره ANOVA
89
جدول (4 – 30)
ضرایب مدل رگرسیون
89
جدول (4 – 31)
آزمون فرض آمار، میانگین وضعیت تحقیقات بازاریابی
91
جدول (4 – 32)
آزمون فرض آماری میانگین وضعیت تحقیقات بازاریابی
91
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شکل (2 – 1)
طبقه‌بندی تحقیقات بازاریابی مالهاترا، 2004
26
شکل (2 – 2)
فرآیند تحقیقات بازاریابی، مالهاترا، 2004
29
شکل (2 – 3)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشتری گرایی مطابق شکل دسپاندر، 1993، یلهام و همکاران 1997
35
شکل (2 – 4)
رتیب‌گرایی مطابق نظر دیویس
36
شکل (2 – 5)
مدل مضرور تحقیق
52
نمودار (4 – 1)
نمودار میله‌ای مربوط به توزیع سنی پاسخگویان
64
نمودار (4 – 2)
میزان تحصیلات پاسخگویان
65
نمودار (4 – 3)
نمودار میله‌ای توزیع جنسیتی پاسخگویان
66
نمودار (4 – 4)
تجربه صادرات نمونه مورد مطالعه
67
نمودار (4 – 5)
نمودار میله‌ای میزان تسلط به زبان خارجی
68
نمودار (4 – 6)
اسکوی متغیرهای تحقیق
71
نمودار (4 – 7)
هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل کرسیون فرضیه الف
78
نمودار (4 – 8)
نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده ملول رگرسیون فرضیه الف
79
نمودار (4 – 9)
هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مول رکسیون فرضیه ب
80
نمودار (4- 10)
نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل گرسیون فرضیه ب
81
نمودار (4- 11)
هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه د
84
نمودار (4- 12)
نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه د
85
نمودار (4- 13)
هیستوگرام توزیع باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه ذ
86
نمودار (4- 14)
نمودار P-Plot باقیمانده‌های استاندارد شده مدل رگرسیون فرضیه ذ
87
چکیده:
زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.
فصل اول
بررسی تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران
( مطالعه موردی مشهد)
1-1-مقدمه
در سیاستگذاری های اقتصادی ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت که همواره دارای نوسان زیادی نیز بوده است سعی شده است تا با گسترش صادرات غیرنفتی و بویژه صادرات محصولات کشاورزی به مقابله با این شرایط پرنوسان پرداخته شود. این در حالی است که شرایط متنوع و مناسب اقلیمی ایران موجب شده است تا ایران در تولید برخی از محصولات کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار باشد.
همچنین کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سال های اخیر و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به این باورمی رساند که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است)اکبری وکریمی هسینجه ، 1379 ).
بحران های اقتصادی سالهای اخیر، حداکثر کاهش قیمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد تردید جدی قرارداده است)خداوردیزاده،1379).
امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است زیرا درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزینه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.
تجربه گذشته ایران در زمینه نوسان درآمدهای ارزی ایجاب می کند که سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی انجام پذیرد)بی ریا و جبل عاملی ( 1379 ).
در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و ……مورد توجه قرار می گیرد. باتوجه به این نکته که وسعت و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کشور قابلیت های بالایی را در تولید برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا این محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جایگاه مهمی در
صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).
زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی این محصولات را در اختیار داشته است ) فائو،.( 2007
صادرات زعفران ایران در دوره 1980-2010 از رشد چشم گیری برخودار بوده و از حدود 2 تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسیده است . به عبارت دیگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره یاد شده دارای نوسانات زیاد نیز بوده است . این رقم در مورد ارزش صادرات حتی فراتر بوده است و بیش از 19 درصد رشد نشان می دهد ) پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2010) .
بطور تلویحی می توان گفت حدود 1 درصد قیمت صادراتی رشد داشته است . البته اگر رشد جهانی قیمت ها در نظر گرفته شود رشد قیمت صادراتی چندان محسوس نخواهد بود . هر چند با وجود ارز فراوان ناشی از صادرات نفت ممکن است ارزآوری محصولاتی مانند زعفران به ظاهر حایز اهمیت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قیمت نفت و فرآورده های آن و همچنین تداوم ارزآوری محصولات کشاورزی، ارز حاصل از آنها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. به ویژه به منظور رهایی از پدیده بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران، تمرکز بر روی صادرات غیرنفتی و به ویژه محصولات کشاورزی یک ضرورت به حساب می آید.
با جود اینکه عمده زعفران جهان در ایران تولید می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده این است که کشورهایی نظیر اسپانیا وامارات با واردات فله ای این محصول و صادرات مجدد اصولی و مدیریت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طریق تحقیقات بازاریابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهایی جهان تثبیت نمایند.

نام ایران در بازارهای بین المللی این محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصیل می گردد.
از سویی دیگر شناخت مسیرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام می بخشد. این التزام اگر چه تا چندی پیش در مکتوبات مدیریتی صرفاً جنبه تئوریکی داشت اما امروزه این مسئله در حیات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذیر و غیرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جایگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جدید و همچنین دستیابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. این موضوع بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی و تامل در این خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ایران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.
1-2-تشریح و بیان مسأله
توسعه اقتصادی با به کارگیری تمام امکانات، توانمندی ها و استعدادهای مادی و معنوی جامعه، برای تامین نیازمندی های بازارهای داخلی و خارجی میسر می شود. یکی از روش های دستیابی به این هدف، تشویق و گسترش صادرات می باشد. طی چند دهه گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور را شامل می شود و اقتصاد کشور نیز تقریبا به طور کامل از روند صادرات نفت تبعیت نموده و با تغییرات آن دچار نوسان می شود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش مصرف داخلی نفت در آینده درآمدهای حاصل از نفت کاهش خواهد یافت لذا موضوع تنوع صادرات باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. با توجه به سابقه تاریخی، صادرات محصولات کشاورزی که یکی از اقلام عمده صادرات غیر نفتی می باشد، می تواند از ابعاد مختلفی حائز اهمیت باشد( توحیدی ، 1387)
در این میان زعفران جایگاه خاصی دارد، این محصول به دلیل مصارف خوراکی و دارویی مورد توجه بسیاری از مردمان جهان قرار دارد. این محصول نه تنها مزیت نسبی دارد بلکه از مزیت مطلق هم برخوردار می باشد لذا می توان با تولید و صادرات آن منابع ارزی فراوانی را وارد کشور نمود )سجادی ، 1385).
معمول ترین روش برای ورود به بازارهای جهانی برای شرکتهای کوچک و متوسط به کارگیری صادرات است . صادرات نسبت به تعهدات مالی و منابع انسانی و غیره کمترین نیاز را دارد .ریسک های مالی و سرمایه گذاری اندک دارد و اجازه انعطاف پذیری ساختاری و استراتژیکی بیشتری را می دهد.( لونیدو و همکاران ، 2004 )
گسترش تجارت جهانی شدن محصولات و خدمات و بین المللی شدن شرکتهای خاص همواره بر اهمیت عملکرد صادرات افزوده است )رز و شوهام، 2002) .
با استحاله در نحوه میان تولید کننده و مشتری در بازار، نیاز به ساز و کاری جهت دستیابی به توسعه پایدار و ادامه حیات سازمانها بیش از پیش احساس می گردد. تحقیقات بازاریابی مکانیزی کلیدی است که سازمانها با استمرار از آن به شناخت هر چه بیشتر مشتریان بالقوه به همان قوت مشتریان فعلی نائل می گردند به عبارتی دیگر لازمه توانمندی در درک مشتریان به کاربست مداوم تحقیقات بازاریابی در تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل مستقیم بازار نیاز دارد )جاوالجی وهمکاران ،2006)
شرکتهایی که همواره نیازها و خواسته های مشتریانشان را شناسایی می کنند و به آن نیازها پاسخ می دهند و محصولات مناسب ارائه می دهند و در شناسایی نیازهای آتی مشتریان توانمند تر هستند، بهتر می توانند رضایت مشتریان را به دست آورند و جایگاه رقابتیشان را محکم نمایند )کادوگان و همکاران، 2002).
دشپاند و وستر ( 1993 ) با صراحت به این موضوع اعتقاد دارند که بازارگرایی برای تمامی سطوح سازمانها مورد نیاز است اما در مباحث بازارگرایی داشتن اطلاعات مرتبط با بازار که شامل مشتری ، رقیب و سایر عوامل بازار است به شدت مورد نیاز می باشد. کالی )1993 ) بیان می کند که به کارگیری تحقیقات بازاریابی جایگاه مهمی در اداره و توسعه بازارگرایی تسخیر می کند. جاوالجی و همکاران بر این باورند که تحقیقات بازاریابی موسسه جایگاه ویژه ای در بازارگرایی دارد.
1-3-موضوع تحقیق
موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تحقیقات بازار بر صادرات زعفران ایران به خصوص زعفران صادراتی از مشهد می باشد. در این میان ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است و به دلیل دارا بودن تنوع آب و هوایی، بسیاری از محصولات باغی و زراعی از جمله زعفران آن دارای بالاترین درجه کیفیت می باشد. مطابق سالنامه آمار گمرک ایران میزان صادرات در سال 79 ، به 107 تن رسیده است که این میزان 41 درصد تولید داخلی است. در سال 1381 ایران به ارز 56 میلیون دلار زعفران صادر کرده است و در این میان امارات متحده عربی با وارد کردن 61.7 تن زعفران ایران به ارزش 27.4 میلیون دلار و اسپانیا با واردکردن 43.1 تن زعفران ایران به ارزش 21 میلیون دلار از عمده ترین وارد کنندگان زعفران در سال مذکور بوده اند.میزان صادرات در سال 90 ، 126 تن به ارزش 366 میلیون دلار می باشد.
ضمن اینکه در طرف تقاضای واردات بازار صادرات جهانی حدود 57 کشور حضور دارند و در طرف تقاضای واردات بازار صادرات زغفران

پاسخی بگذارید