سردار علی پور قیه باشی

زمستان 91
سپاس گذاری:

سپاس پروردگار بزرک و منان را که بنده حقیر را از لطف بی کران خود بی نصیب نگذاشته و همیشه مورد لطف ، بخشش و رحمت خودش قرار داده است و در تقریر و جمع آوری این مجموعه یاریم نمود. در اینجا جا دارد از زحمات بی شائبه آقای دکتر شهرام هاشم نیا بعنوان استاد راهنما که صمیمانه و حکیمانه یاریم نمودند و آقای دکتر مهرداد حسن زاده استاد مشاور که از ابتدای تهیه این مجموعه از راهنمائی های بی دریغ شان بهره مند بوده ام و همچنین از همسر عزیز و برادران مهربانم به خصوص آقا یوسف که زحمات زیادی را در این راه متحمل شده اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

تقدیم به :
همسر عزیزم و پدر و مادر مهربانم

خداوند منان را بی نهایت سپاسگذارم که همسری مهربان را نصیب ام کرده که از زندگی کردن در کنار همدیکر احساس آرامش و خوشبختی بکنیم و از زندگی کردن لذت ببریم و پدر و مادر مهربان و دلسوزم که همیشه ودر همه حال مرا از از دعاهای خیر و بی منت شان بی نصیب نگذاشته اند و من این زندگی آرام و لذت بخش را مدیون دعاهای همسر،پدر و مادر مهربان و دلسوز خودم می دانم و از خدای بزرگ و منان میخواهم سایه شان همیشه بالای سرم باشند.

چکیده

امروزه موضوع سرمایه های فکری یکی از عناصر موفقیعت سازمان ها محسوب می شود و سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم امروزی که جهان تبدیل به دهکده جهانی شده است موفق باشند باید شاخص های سرمایه فکری را در سازمان شان شناسائی کرده و به آنها بپردازند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانکک قوامین استان تهران می پردازد و به دنبال جواب دادن به این سوال هست که آیا بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران رابطه ی معناداری وجود دارد ؟
روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد ، جامعه مورد نظر مدیران و کارشناسان ارشد ستادی ، رئیس ، معاونین و کارمندان ارشد شعب بانک قوامین استان تهران است که تعداد 200 نفر جامعه آماری و 70 نفر نمونه آماری را تشکیل می دهند. در ارتباط با روائی ابزار سنجش به نظرات متخصصین اکتفا شده و پایائی پرسشنامه سرمایه فکری و عملکرد از طریق آزمون آلفای کرونباخ عدد 925% بدست آمده است . و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شده است ، فرضیه های پژوهش با همبستگی پیرسن آزمون شدند و نتایج آزمون های آماری نشان داده است که رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با عملکرد سازمان در بانک قوامین استان تهران معنادار است.
واژگان کلیدی : سرمایه فکری ، عملکرد سازمان ، سرمایه انسانی ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه ساختاری ، بانک قوامین .

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات 1
1-1- مقدمه: 2
1-2- بیان مساله 3
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیه‌های تحقیق 6
1-6- چارچوب نظری 6
1-7- مدل تحلیلی تحقیق 7
1-8- متغیرهای تحقیق 7
1-9- روش تحقیق 7
فرضیه‌های فرعی: 6
1-10- قلمرو تحقیق: 8
1-11- تعاریف مفهومی متغیرها 8
1-12- محدودیت های تحقیق 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-1-1- تعاریف سرمایه فکری 12
2-1-2- مؤلفه‌های سرمایه فکری 14
2-1-3 ویژگیهای سرمایه فکری 18
2-1-3-1 رویکردها و روش های اندازه گیری داراییهای نامشهود 19
2-1-3- 2- الگوی رهیاب اسکاندیا 23
2-1-3- 3- الگوی شاخص سرمایه فکری 25
2-1-3- 4- الگوی تکنولوژی بروکینگ 27
2-1-3- 5- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود 27
2-2-1- مقدمه 28
2-2-2- تعاریف عملکرد سازمانی 29
2-2-3-هدف از ارزیابی عملکرد : 30
2-2-4- علل ضعف عملکرد : 31
2-2-4-1 عوامل فردی 31
2-2-4-2 عوامل سازمانی 32
3-2-5- اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد : 34
2-2-6- اما ارزیابی عملکرد چیست ؟ 35
2-2-7- انواع ارزیابی 36
2-2-8- سیستیم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن 38
2-2-9- مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی 39
2-2-9-1- مدل منشور عملکرد 39
2-2-9-2- ماتریس عملکرد (1989) 43
2-2-9-3- مدل نتایج و تعیین کننده‌ها (1991) 44
2-2-9-4- هرم عملکرد (1991) 44
2-2-9-5- کارت امتیازدهی متوازن (1992) 45
2-2-9-6- فرایند کسب و کار (1996) 47
2-2-9-10- تحلیل ذی نفعان (2001) 48
2-2-9-11 الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی 49
الف)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 56
ب)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور 60
معرفی بانک 62
فصل سوم 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 66
3-2-1)تحقیق کاربردی 66
3-2-2) تحقیق توصیفی 67
3-4- متغیرهای تحقیق 69
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات 69
3-5-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 71
3-6-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 71
3-7-1- جامعه آماری 72
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 73
3-6-4) قلمرو زمانی تحقیق 73
3-7-4) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 73
3-7-5- روش‎های نمونه‌گیری 74
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 74
فصل چهارم: تجزیه تحلیل اطلاعات 77
الف) آمار توصیفی: 78
ب) آمار استنباطی: 84
آمار توصیفی: 91
فصل5 : نتیجه گیری و پیشنهادات 97
5-1- مقدمه 98
5-2- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون آماری گرامر 99
5-3- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن 103
5-4- ارائه پیشنهادات 103
5-4-1)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق 103
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
منابع فارسی : 106
منابع خارجی: 109
پرسشنامه 113
پیوست و ضمایم 118

فهرست جداول
جدول 2-1- چالش های مدیریت گذشته، حال و آینده 14
جدول 2-2- الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری 20
جدول 3-1- ترکیب سوالات پرسشنامه 70
جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت افراد 78
جدو ل 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات افراد 79
جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به شغل افراد 80
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سن افراد 81
جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری افراد 82
جدول 4-6- خلاصه پاسخ های دریافتی پرسشنامه 83
جدول 4-7- خلاصه نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه انسانی 85
جدول 4-8- خروجی آزمون برابری واریانس ها مربوط به فرضیه سرمایه انسانی 86
جدول 4-9- خروجی آزمون تی استیودنت مربوط به فرضیه سرمایه انسانی 86
جدول 4-10- خلاصه نتایج پرسشنامه در فرضیه اول 87
جدول 4-11- نتایج آزمون جداول توافقی 87
جدول 4-12- خلاصه نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه ساختاری 88
جدول 4-13- خروجی آزمون برابری واریانس ها 89
جدول 4-14- خروجی آزمون تی استیودنت 90
جدول 4-15- خلاصه نتایج پرسشنامه در فرضیه دوم 90
جدول 4-16- خلاصه نتایج جداول توافقی 91
جدول 4-17- خلاصه نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه رابطه ای 91
جدول 4-18- خروجی آزمون برابری واریانس ها 93
جدول 4-19- خروجی آزمون تی استیودنت 93
جدول 4-20- نتایج آزمون جداول توافقی 93
جدول 4-21- نتایج آزمون جداول توافقی در فرضیه ارتباطی 94
جدول 4-22- خلاصه نتایج تحلیل عاملی 94
جدول 4-23- خلاصه نتایج هر یک از عامل ها 95
جدول 4-24- آزمون تحلیلی عاملی 96
جدول 5-24- مقادیر بار عاملی 96
فهرست نمودار
نمودار 4-1- فراوانی جنسیت افراد 79
نمودار 4-2- فراوانی سطوح تحصیلات افراد 80
نمودار 4-3- نمودار فراوانی شغل افراد 80
نمودار 4-4- نمودار فراوانی سن افراد 81
نمودار 4-5- نمودار فراوانی سابقه کاری افراد 82
نمودار 4-6- نمودار فراوانی مربوط به نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه انسانی 85
نمودار 4-7- نمودار فراوانی مربوط به نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه ساختاری 88
نمودار 4-8- نمودار فراوانی مربوط به نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه رابطه ای 92
فهرست اشکال
شکل 1-2- مدل تحلیلی تحقیق از دیدگاه روس و همکاران 7
شکل 2-1- اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا 24
شکل 2-2- الگوی شاخص سرمایه فکری 26
شکل 2-3- الگوی تکنولوژی بروگینگ 27
شکل 2-4- الگوی نمایش دارای های نامشهود 28
شکل 2-5- اجزای اصلی مدیریت عملکرد 34
شکل 2-6- ارتباط مفاهیم کارایی و اثربخشی وااقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد 36
شکل 2-7- سیستم های ارزیابی سنتی و مدرن عملکرد 39
شکل 2-8- ابعاد عملکرد از دیدگاه دیوید نیلی 42
شکل 2-9- ماتریس ارزیابی عملکرد دیوید نیلی 43
شکل 2-10- هرم ارزیابی عملکرد کریمی 45
شکل 2-11- نمودار تحلیل ذی نفعان دکتر لی 48
شکل 2-12- الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی رضائیان 50
شکل 2-13- مدل عملیات متغیر مستقل از دیدگاه دیوید نیلی 54
شکل 2-14- مدل عملیاتی متغیر وابسته تحقیق از دیدگاه دیوید نیلی 55

/>

فصل اول: کلیات

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1- مقدمه:
امروزه با متحول بودن محیط, سازمانها برای بقاو رقابت با سایر سازمانها و برای اینکه بتوانند فعالیت خودراتداوم ببخشند ناچارند در برابر تغییرات محیط پویا باشندو با شرایط محیط خود را وفق بدهند یکی ازعوامل موفقیت درمحیط متحول امروزی استفاده از دانش میباشد.
دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه و ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد برده می شود.یکی ازویژگیهای این دانش آن است که نامشهود می باشد، یعنی غیر قابل لمس و محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است. در صورتی که در گذشته سازمانها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور کامل محاسبه کنند. امروزه این روش های حسابداری دیگر دارای کارایی لازم نیستند، سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند که در آن دانش به عنوان مهمترین عامل تولید ثروت محسوب می‌شود و در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی وفناوری‌های نوین، از فرصت‌های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند که سرمایه فکری یکی از این ابزارهاست و رفته رفته مقوله دانش و سرمایه فکری جای خود را در سازمانها و شرکت‌ها باز کرده است و به عنوان مهمترین بخشی از سرمایه شرکت است که در سودآوری و پایداری بلند مدت اکثر شرکت‌ها نقش دارد. (ثاقب تهرانی و تدین، 1380)
لذا در این فصل پس از بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ،اهداف پژوهش را تبیین نموده و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را بیان می کنیم.پس از بیان مختصر چارچوب نظری به تدوین مدل پژوهش اقدام شد.بیان روش تحقیق و تعاریف مفاهیم اساسی در پایان فصل آورده شده است.

1-2- بیان مسئله
در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است بطوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بوجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.
دنیای کنونی عصر دانایی است. امروزه دیگر مواهب و دارائی‌های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان‌ها نیست، بلکه برخورداری از سرمایه‌های فکری و مدیریت این سرمایه‌هاست که در عرصه محیط پرتلاطم و چالشی رمز موفقیت محسوب می‌شود. این دسته از دارایی‌ها به دلیل ماهیتشان اغلب فراموش می‌شوند و همین امر نیز بر اهمیت آنها می‌افزاید. در واقع سرمایه فکری موجودیت دانشی یک سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکری همان منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی شوند(پابلوس ،2004).
از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه ای کلیدی در ثروت آفرینی مطرح شده است. از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. به گونه ای که می‌توان شاهد پیدایی اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه فکری را بسته دانشی تشکیل شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازش‌های منجر به دانش حساب آورد.(مار ، 2003)
حال با توجه به نقش و کارکرد سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها و بهبود عملکرد آنها این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

 
 

1- 3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
امروزه عرصه ی رقابت جهانی، بر عناصر سرمایه فکری تأکید کرده و سازمانهای بین المللی به طرح چارچوب‌های جهانی برای مدیریت سرمایه فکری می‌پردازند. براین اساس، سنجش سرمایه فکری هم در سطح کلان و هم در سطح خرد به ضرورتی غیرقابل انکار برای پذیرش و رقابت در بازارهای بین المللی و بعنوان پیش شرطی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به باور بسیاری از نظریهپردازان، دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خلال سرمایه فکری برای سازمانها و کشورهاست.
لذا توجه به موضوع سرمایه فکری در سطح جهانی و منطقهای، نظر یه جدید بودن این بحث می‌تواند به عنوان یک مزیّت برای کشورما به حساب آید. روزگاری تنها داشتن دارائی‌های فیزیکی، کارکنانی حرفه ای و سپس بهرهمندی از فناوری‌های نوین و روزآمد بعنوان ملاکی برای ارزش شرکتها به حساب می‌آمد. اما امروزه به وضوح می‌توان گفت که دارائی‌های فیزیکی مستهلک می‌شوند، کارکنان حرفه ای سازمانها را ترک می‌کنند و فناوری‌ها همواره نسبت به فناوری آینده ناکارآمدتر و عقب مانده به حساب می‌آیند. از این رو، هنر مدیریت و سنجش سرمایه فکری، هنر توسعه دارائی‌های نامشهود و فکری غیرقابل استهلاک و پرارزشتر، توسعه ظرفیت ارزش افزایی دارائی‌های مالی فیزیکی، انتقال قابلیت‌های دانش کارکنان حرفه ای و تبدیل آن به دانش سازمانی و یا دارائی‌های تحت مالکیت فکری سازمان، ایجاد فناوری‌های