فایل پایان نامه روانشناسی ویژگیهای شخصیت

Business process and workflow automation with flowchart, businessman in background

2-2-17.تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ………………………………………………………………….
41

2-2-18.الگوهای چند بعدی ……………………………………………………………………………………………………………
42
2-2-18-1.مدل اریلی و چتمن …………………………………………………………………………………………………..
42
2-2-19.سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………
43
2-2-20.تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….
45
2-2-21.راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….
48
2-3.ویژگی های شغل ………………………………………………………………………………………………………………………….
49
2-3-1.نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل ……………………………………………………………………………….
50
2-3-2.مدل خصوصیات ویژه شغل ………………………………………………………………………………………………….
50
2-3-3.تئوری ویژگی های شغلی …………………………………………………………………………………………………….
51
2-3-4.نظریه ویژگی های ضروری شغل ………………………………………………………………………………………….
51
2-3-5.الگوی ویژگی های شغلی ……………………………………………………………………………………………………..
53
2-3-6.طراحی مجدد مشخصه های شغلی ……………………………………………………………………………………..
54
2-3-7.ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ………………………………………………………………………………
55
2-3-8.مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ………………………………………………………………………………………..
56
2-3-8-1.با معنی تلقی نمودن کار……………………………………………………………………………………………….
57
2-3-8-1-1.تنوع وظایف…………………………………………………………………………………………………………..
57
2-3-8-1-2.هویت وظایف………………………………………………………………………………………………………..
58
2-3-8-1-3.اهمیت وظیفه……………………………………………………………………………………………………….
59
2-3-8-2.احساس مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………
60
2-3-8-3.آگاهی از نتایج انجام کار……………………………………………………………………………………………….
60
2-3-9.توان انگیزشی شغل………………………………………………………………………………………………………………..
61
2-3-10.عوامل و عناصر تعدیل کننده …………………………………………………………………………………………….
62
2-3-10-1.دانش و مهارت…………………………………………………………………………………………………………….
63
2-3-10-2.شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………….
64
2-3-10-3.رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………….
67
2-3-11.نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل ………………………………………………………………………………
71
2-3-12.اثر بخشی کاری ………………………………………………………………………………………………………………….
71
2-3-13.کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت …………………………………………………………………………………..
72
2-3-14.اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی ………………………………………………………………..
73
2-4.مبانی نظری ویژگی های شخصیتی ……………………………………………………………………………………………..
78
2-4-1.بررسی نتایج تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………..
79
2-4-2.معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………………………..
80

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-3.رویکردهای مطالعه شخصیت ……………………………………………………………………………………………….
81
2-4-4.پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت……………………..
87
2-5.سابقه پژوهشی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
89
2-5-1.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی …………………………………………………….
89
2-5-2.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی ……………………………………………..
92
2-6.معرفی سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….
94
2-7.خلاصه مبانی تئوریک پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..
95
فصل سوم: روش تحقیق
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
98
3-2.روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………
98
3-3.جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………
98
3-4.روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….
99
3-5.ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….
100
3-6.ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………..
104
فصل چهارم: نتایج
4-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
106
4-1-1.بررسی توصیفی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..
107
4-1-2.بررسی استنباطی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..
109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….
119
5-2.بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………
119
5-3.محدودیت و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………
127
5-3-1.در اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………………..
127
5-3-2.خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………….
127
5-4.پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….
127
5-4-1.پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………
127
5-4-2.پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………
128
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….
132
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….
136
پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
139
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………
147

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 2-1. پنج عامل عمده شخصیت و نمونه و ویژگی های مرتبط قطب مثبت و منفی…………………..
89
جدول شماره 3-1 . توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه………………………………………………………..
99
جدول شماره 3-2 . توزیع فراوانی سطوح تحصیلاتی در نمونه مورد مطالعه…………………………………………
100
جدول شماره 3-3 . توزیع فراوانی از نظر تاهل در نمونه مورد مطالعه…………………………………………………..
100
جدول شماره 3-4 . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های تعهد سازمانی………………………………….
101
جدول شماره 3-5 . بررسی پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ……………………
101
جدول شماره 3-6 . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شغلی……………………………………
102
جدول شماره 3-7 . بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شغلی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ……………
102
جدول شماره 3-8 . جدول ابعاد و سوالات مربوطه به مولفه های ویژگی شخصیتی…………………………….
103
جدول شماره 3-9 . بررسی پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ……..
103

جدول شماره 4-1 . شاخصهای آماری مولفه های ویژگی شغلی……………………………………………………………
107
جدول شماره 4-2 . شاخصهای آماری مولفه های ویژگی شغلی……………………………………………………………
107
جدول شماره 4-3 . شاخصهای آماری تعهد سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی………………………………..
108
جدول شماره4-4 . ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………..
109
جدول شماره4-5 . پیش بینی تعهد عاطفی بر اساس ویژگیهای شغلی………………………………………………..
110
جدول شماره4-6 . پیش بینی تعهد مستمر بر اساس ویژگیهای شغلی………………………………………………..
111
جدول شماره 4-7 . پیش بینی تعهد هنجاری بر اساس ویژگیهای شغلی…………………………………………….
112
جدول شماره 4-8 . پیش بینی تعهد عاطفی بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………………………………..
113
جدول شماره 4-9 . پیش بینی تعهد مستمر بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………………………………..
114
جدول شماره 4-10 . پیش بینی تعهد هنجاری بر اساس ویژگیهای شخصیتی……………………………………
115
جدول شماره 4-11 . پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگیهای شغلی…………………………………………..
116
جدول شماره 4-12 . پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ویژگیهای شخصیتی……………………………………
117

فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل2-1 . مدل سه بخشی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..
26
شکل 2-2 . عوامل سه گانه اثرگذار برتعهد سازمانی………………………………………………………………………………
27
شکل 2-3 . پیش شرط های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………
31
نمودار 2-4 . دیدگاه های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی……………………………………………………..
40
شکل 2-5 . تأثیر برنامه های مالکیت بر تعهد سازمانی کارکنان……………………………………………………………
47
شکل 2-6 . مدل مشخّصه های شغلی هاکمن الدهام…………………………………………………………………………..
54
شکل 2-7 . نتایج بالا بودن پایین بودن توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی ا مهارت و دانش کارکنان….
64
شکل 2-8 . اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد…………………………………………………………………………………
66
شکل 2-9 . روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد…………………
69
شکل 2-10 . مدل کامل مشخصه های