منبع تحقیق با موضوع فنیل کتونوریا

جنس و مشکلات ناشی از درمان 84
سن و افسردگی و غمگینی 85
سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85

سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 86
سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86
سن و مشکلات ناشی از درمان 87
سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88
قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88
قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 89
قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90
قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90
قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91
قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91
قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92
نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93
نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 94
نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94
نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95
نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95
نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96
تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97
تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97
تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 98
تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98
تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99
تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99
تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 101
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان 102
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104
فصل پنجم 109
نتیجهگیری و پیشنهادات 109
5-1- مقدمه 110
5-2- نتیجهگیری بر اساس یافتههای توصیفی 110
5- 3- بحث و نتیجه گیری 113
5-4- پیشنهادات: 120
فهرست منابع: 121
پیوستها – پرسشنامه 124

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- مقایسه بیماران در کشورهای مختلف (دلیلی، 1393: 9) 9
جدول 2-1- وضعیت برخی از شاخصهای بهداشتی و اقتصادی اجتماعی در جهان 17
نمودار 2-1- مدل ارتقای سلامت و سطوح پیشگیری 26
جدول2-3- چارچوب نظری 33
جدول 3-1 36
جدول 3-2 36
جدول 3-3 37
جدول 3-4 37
جدول 3-5 38
جدول 3-6 39
جدول شماره3-7:میزان آلفا کرونباخ گویه ها 42
جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار 47
جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار 48
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و نسبی براساس تحصیلات بیمار 50
جدول 4-4: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغلی بیمار 51
جدول 4-5 : توزیع فراوانی و نسبی براساس درآمد بیمار 52
جدول 4-6 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن پدر 54
جدول 4-7 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات پدر 56
جدول 4-8 : توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل پدر 57
جدول 4-9 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد پدر 59
جدول 4-10: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن مادر 61
جدول 4-11: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات مادر 62
جدول 4-12: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل مادر 63
جدول 4-13: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد مادر 64
جدول 4-14: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضعیت در حال حاضر والدین 65
جدول 4-15: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین 66
جدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان افسردگی و غمگینی 68
جدول 4-17: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان افسردگی و غمگینی 68
جدول 4-18: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
جدول 4-19: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 69
جدول 4-20: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
جدول 4-21: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 70
جدول 4-22: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
جدول 4-23: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 71
جدول 4-24: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
جدول 4-25: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 72
جدول 4-26: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان 73
جدول 4-27: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان مشکلات ناشی از درمان 74
جدول 4-28: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 74
جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 75
جدول 4-30: ماتریش همبستگی بین متغیرهای سن، میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری 76
جدول 4-31: بررسی رابطه بین جنس و افسردگی و غمگینی 81
جدول 4-32: بررسی رابطه بین جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 82
جدول 4-33: بررسی رابطه بین جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 82
جدول 4-34: بررسی رابطه بین جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 83
جدول 4-35: بررسی رابطه بین جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 83

جدول 4-36: بررسی رابطه بین جنس و مشکلات ناشی از درمان 84
جدول 4-37: بررسی رابطه بین جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری 84
جدول 4-38: بررسی رابطه بین سن و افسردگی و غمگینی 85
جدول 4-39: بررسی رابطه بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 85
جدول 4-40: بررسی رابطه بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 86
جدول 4-41: بررسی رابطه بین سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 86
جدول 4-42: بررسی رابطه بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 87
جدول 4-43: بررسی رابطه بین سن و مشکلات ناشی از درمان 87
جدول 4-44: بررسی رابطه بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 88
جدول 4-45: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی 88
جدول 4-46: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 89
جدول 4-47: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 90
جدول 4-48: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 90
جدول 4-49: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 91
جدول 4-50: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان 91
جدول 4-51: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 92
جدول 4-52: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی 93
جدول 4-53: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 93
جدول 4-54: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 94
جدول 4-55: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 94
جدول 4-56: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 95
جدول 4-57: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان 95
جدول 4-58: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری 96
جدول 4-59: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی 97
جدول 4-60: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 97
جدول 4-61: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 98
جدول 4-62: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 98
جدول 4-63: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 99
جدول 4-64: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان 99
جدول 4-65: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری 100
جدول 4-66: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 101
جدول 4-67: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی 101
جدول 4-68: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 102
جدول 4-69: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 102
جدول 4-70: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 103
جدول 4-71: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 103
جدول 4-72: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 104
جدول 4-73: بررسی رابطه بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 104
جدول 4-74: بررسی رابطه بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 105
جدول 4-75: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 105
جدول 4-76: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 106
جدول 4-77: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 106
جدول شماره 4-78 . آیا سازمانهای ذیربط به وظایف خود در قبال بیماری پیکییو عمل کردهاند یا خیر در صورت منفی بودن نظر، بنویسید چه انتظاراتی از آنها دارید. 107
جدول شماره 4-79. به نظر شما چه تفاوت مهمی بین بیماران پیکییو و سایر بیماران که بیماریهای مزمن دارند یا بیماران خاص، وجود دارد؟ به 3 مورد اشاره نمایند. 107
جدول شماره 4-80. فکر میکنید مهمترین تأثیر بیماری بر خانواده چه بوده است. 108
چکیده:
هدف: بیماری فنیل کتونوریا (PKU) یکی از مهمترین بیماریهای ژنتیکی و متابولیسم است ، که در صورت عدم تشخیص به موقع، بیمار دچار عقب ماندگی ذهنی میشود. پژوهش حاضر برای بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری و پیامدهای اجتماعی بر خانواده بیماران در شهر تهران اجرا شد.
روش: به همین منظور تعداد 300 نفر(48 دختر و 52 پسر) از اعضای انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران پی کی یو با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 1) پرسشنامه جمعیت شناسی (محقق ساخته) درباره جنسیت، سن ، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات بیمار و والدین ، نسبت خویشاوندی والدین، وضعیت حال حاضر زندگی پدر و مادر، تعداد فرزندان و تعداد فرزندان PKU ، 2) پرسشنامه از متغیرهای اصلی چون افسردگی و غمگینی، فعالیتهای اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات ناشی از درمان. در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون و برای سنجش پایایی بر اساس آزمون آلفای
کرونباخ و استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 صورت گرفته است.
یافتهها: در این تحقیق ضرایب متغیرهای فعالیتهای اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان ، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل، مشکلات ناشی از درمان و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی بالاتر از 7/0 میباشد و ضریب متغیر میزان افسردگی و غمگینی کمتر از 7/0 میباشد. میزان آلفای کرونباخ همه ابعاد متغیرها بسیار خوب بوده است که این مسأله انسجام درونی سؤالات پرسشنامه را تأیید میکنند.
نتیجهگیری: نتایج بدست آمده حاکی از روایی و پایایی و قابل قبول بودن پیامدهای اجتماعی بیماری بر خانواده بیماران است.
کلیدواژهها: فنیل کتونوریا، متابولیسم افسردگی و غمگینی، احساس ناتوانی، اختلال در کارها، احساس نگرانی در مورد آینده، پیامدهای اجتماعی.

مقدمه:
امروزه در تمام جامعهها، دغدغهی اصلی مسئولین و خانواده ها، پرورش کودکان سالم و آماده کردن آنها برای ایفای نقش موثر در جامعه است.آرمان نظام سلامت در کشور ما، داشتن نسلی قوی، سالم و سرزنده برای حفظ ارزشهای فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، همراه با قدرت تفکر و تعقل و برخوردار از توانمندی انسانی سالم است. برای رسیدن به این مقصود، برنامه ریزی و سرمایهگذاری زیادی صورت گرفته است. اما با وجود این همه برنامه ریزی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت در شهر و روستا، شاهد بیماریهای جدید و تازه شناخته شده و یا ناشناخته در سطح جامعه هستیم.
همه پدیده ها از تولد تا مرگ در بستر جامعه مطرح است. در نگاه جامعهشناختی، پزشکی یک نهاد اجتماعی است. مطالعات انجام شده نیز رابطه بیمارها با عوامل اجتماعی را بررسی و نشان میدهد. جامعهشناسان، بهداشت و درمان را در ردیف نهادهای اجتماعی مانند سایر نهادها مورد مطالعه قرار میدهند، اموری مانند شرایط اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در بهداشت مطرح شده است. حتی در دانشگاههای پزشکی دروس جامعهشناسی و مردمشناسی و سایر مباحث مرتبط با جوامع انسانی مطالعه و تدریس میشود. (محسنی، 13:1388).
سخن از سلامت و سبک زندگی سالم و شیوهی زندگی پرخطر و ناسالم در جامعه قابل بررسی و مطالعه است. سیاستهای بهداشتی برگرفته از ارزشهای اجتماعی و جایگاه انسان به عنوان موجودی ارزشمند صورت میگیرد.
تعریف بیماری و سلامت در چارچوبهای فرهنگی صورت میپذیرد و شناخت و آگاهی نسبت به بیماری در میان جامعههای انسانی و جغرافیای انسانی متفاوت تعریف شده است. توزیع بیماری بر اساس نوع و شرایط خانواده ها، اعتقادات، باورها و ارزشهای جامعه متفاوت و گونهگون است.
همچنین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در شناخت بیماری و فرآیند درمان آن نیز در ارتباط است.
براساس آمارهای موجود رشد جمعیت در ایران به 3/1 رسیده است و روند روبه کاهش را نشان میدهد و در سالهای آینده با معضل جدیدی بنام سالمندی روبهرو خواهیم شد. در صورت سیاست افزایش جمعیت باید به سیاستهای بهداشتی و درمانی و سلامت اجتماعی توجه خاص به عمل آید.( مرکز آمار ایران؛1391).
در سیاستهای کلی نظام سلامت نیز به این امر توجه داده شده است و سلامت و بهبود شرایط رشد و تولد کودکان به عنوان سرمایه اصلی کشور مورد توجه است.
یکی از دلایل عمده افزایش بیماری فنیل کتونوریا (پی کی یو) در ایران، ازدواجهای میان خویشاوندی است که این بیماری را در مقایسه با سایر نقاط جهان نشان میدهد(دلیلی، 1393: 6).
نظر به اهمیت سلامت اجتماعی در این پژوهش محقق با این مسأله روبهرو است که چه عواملی میتواند در کاهش بیماری فنیل کتونوریا (پی کی یو) مؤثر باشد و چگونه میتوان به بهبود سلامت مبتلایان و کاهش آلام خانواده های درگیر کمک کرد.
باتوجه به اجرای طرح غربالگری در سه استان کشور ضرورت اجرای کامل طرح و موضوع تولد سالم کودکان در بیماریابی در هنگام تولد حایز اهمیت و توجه ویژه است.
پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی افزایش این بیماری به لحاظ تأثیر ازدواجهای خویشاوندی، سطح تحصیلات والدین، تشخیص به موقع بیماری، طرخ غربالگری و تشخیص زودهنگام و تبعات ناشی از بیماری بر خانواده ها به لحاظ هزینه ها، بار بیماری، محرومیت اجتماعی و انزوای اجتماعی و محدودیتهای دیگر اجتماعی و امید به زندگی را نشان میدهد.
این پژوهش ضمن بیان ویژگیهای متغیرهای اصلی تحقیق به ارتباط این متغیرها با شناخت و درمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *