منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

30
بند چهارم، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 31
فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده 33
مبحث اول؛قانون جزای ایران 33


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول ؛رکن مادی 33
بند اول؛رفتار 34
الف-فعل 34
ب-فعل مادی 36
ج-فعل غیر مادی 36
د-ترک فعل 39
ه-فعل ناشی از ترک فعل 42
1-مسئولیت کیفری تارک فعل درقتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران 42
عنوان صفحه
1-1-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد 42
1-2-انتساب 45
1-3-توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده 47
1-4-وجود عنصر روانی 48
2-آراء فقها 48
3-نصوص قانونی خاص 50
4-نتیجه گیری 52
بنددوم؛موضوع جرم 52
الف-وجود شخص زنده 55
ب-دیگر کشی 55
ج-محقون الدم بودن مقتول 55
بندسوم؛نتیجه 56
الف-مرگ ظاهری 57
ب-مرگ قطعی 57
ج-مرگ مغزی 58
د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی 58
ه-تسریع در مرگ 60
عنوان صفحه
بند چهارم؛ رابطه استناد 61
گفتار دوم؛رکن روانی 64
بند اول-عمد در رفتار 64
1-اشتباه در هدف درقتل با فعل نوعا کشنده 78
1-1-تعریف 78
1-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه‌عمدیاخطای محض است؟ 79
1-2-1-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی ……………………………….…………………………………………….79
1-2-2-قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران ……………………………..……………………………………………………… 80
2-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده 82
2-1-تعریف 82
2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض 83
2-2-1- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت ………………………………………………………………………………83
2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت …… …………………………………………………………………………85
3-تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید 88
بند دوم،قصد نتیجه 91
1-قصد صریح یا مستقیم 91
عنوان صفحه
2-قصد تبعی 92
2-1-قصد تبعی مطلق
93
2-2-قصد تبعی نسبی 97
مبحث دوم،رویه قضایی و فقه اسلامی، 98
گفتار اول،رویه ی قضایی 98
گفتار دوم،سابقه ی فقهی 99
بند اول-کلام فقها 100
بند دوم-نقد وبررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی 105
فصل سوم؛بررسی جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل با فعل نوعا کشنده 109
مبحث اول؛ملازمه وجودی قصد وعلم در قتل عمدبا فعل نوعا کشنده 109
گفتار اول؛ملازمه وجودی بین قصد واین نوع از قتل 109
بند اول،قانون موضوعه 109
بند دوم، فقه اسلامی 113
الف- امامیه 113
ب- عامه 117
گفتار دوم؛ملازمه وجودی علم درتحقق این نوع از قتل 119
بند اول، قانون موضوعه؛ 119
عنوان صفحه
الف-علم به حکم 120
ب-علم به موضوع 120
ج-علم به رفتار 120
1-علم به رفتار نوعا کشنده 121
2-علم به زنده بودن مقتول 121
3-علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است 122
بند دوم، فقه امامیه 124
بند سوم، فقه عامه 125
مبحث دوم؛بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی 127
گفتار اول،نحوه اثبات این دو وصف(قصد وعلم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 127
گفتار دوم،نحوه ی اثبات این دو وصف (قصد وعلم)در قانون مجازات اسلامی 1392 127
نتیجه گیری 130
پیشنهادات 134
فهرست منابع و مآخذ 135
چکیده انگلیسی 139

مقدمه:
1-بیان مساله؛
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده وبه اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.
آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.

بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.
به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…
با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.
2-سوالات تحقیق
به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛
1-نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
2-نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست ؟
4-آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟
5-آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟
6-مبنای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *