منبع مقاله با موضوع اسناد الکترونیکی

……………………………………………………………… 34
قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35
گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35
منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35
کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36
انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36
ذخیره سازی در نقاط متعدد ……………………………………………………………………………….. 36
وابستگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
دسترسی …………………………………………………………………………………………………………… 37
قابلیت اختصاص ………………………………………………………………………………………………. 37
زوال پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 37
شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 37
عینیت داشتن و ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………… 38
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 38
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 39
نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………………… 39
نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………. 41
رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم ……………………………………………………………………. 41
رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ………………………………………… 42
رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور ………………………………………………….. 43
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………….. 45
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 45
دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………….. 45
دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی …………………………………………………………… 46
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 46
چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 46
مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ……………………………………………. 49
فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 51
بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………… 53
مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 53
گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی ……………………………………………………………………………….. 54
شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 55
محافظت، جمع آوری و مستند سازی …………………………………………………………………… 57
طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری …………………………………………………………………….. 60
بازسازی …………………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای ………………………………………………………. 61
مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 63
گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای …………………………………………………….. 63
شروع تفتیش و توقیف ………………………………………………………………………………………. 64

روش ها و اهمیت توقیف …………………………………………………………………………………… 65
تفتیش و توقیف در مکان های دوردست ………………………………………………………………. 69
تعیین تکلیف اشیای توقیف شده …………………………………………………………………………. 71
رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف …………………………………………………………………… 72
انتخاب متخصص جنایی رایانه ……………………………………………………………………………. 74
گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 75
شنود داده های الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 75
معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی ……………………………………………………….. 78
جلب نظر کارشناس خبره …………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 79
بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 80
ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 81
مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 84
گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده ………………………………………………………………………. 84
مرحله ی ایجاد هویت ……………………………………………………………………………………….. 85
مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت ………………………………………………………….. 86
مرحله ی تأیید و تجویز ……………………………………………………………………………………… 86
گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده ……………………………………………………………………. 88
تعریف امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 89
تاریخچه ی امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………… 90
ماهیت امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 90
انواع امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 91
بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه ……………………………………….. 93

مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 93
گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………… 94
کارکردهای ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………….. 94
چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………. 96
حقیقت اولیه و ثانویه …………………………………………………………………………………………. 97
گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 98
قاعده ی بهترین دلیل …………………………………………………………………………………………. 98
قاعده ی ادله ی سماعی …………………………………………………………………………………… 100
گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی …………………………………………….. 101
مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی ………………………………….. 101
شرایط لازم برای احراز اصالت اسناد الکترونیکی …………………………………………………. 103
تصدیق اصالت ادله و اسناد الکترونیکی و موارد مخدوش کردن آن ها ……………………. 106
الف) تصدیق اصالت ……………………………………………………………………………………………………. 107
ب) شیوه های تعرض و مخدوش کردن اصالت ………………………………………………………………. 108


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: اعتبار کپی ادله ی الکترونیکی تهیه شده از اصل ……………………………………………. 112
راهکارها و ضرورت های تغییر فرمت اسناد کاغذی به الکترونیکی ………………………… 112
بررسی اعتبار کپی اسناد الکترونیکی در کشورهای مختلف و ایران …………………………. 114
مبحث دوم: قابلیت یا عدم قابلیت استناد ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 116
گفتار اول: مفهوم استنادپذیری و مباحث پیرامون آن …………………………………………………………. 116
مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 116
اعطای ارزش اثباتی …………………………………………………………………………………………. 117
قالب های ادله ی الکترونیکی و دادگاه صالح ………………………………………………………. 120
گفتار دوم: رویکرد کشورهای جهان در مواجهه با ادله ی الکترونیکی …………………………………. 124
کشورهای حقوق رومی _ ژرمنی ………………………………………………………………………. 124
کشورهای حقوق کامن لا …………………………………………………………………………………. 127
گفتار سوم: پرونده هایی در رابطه با استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ………………………………….. 129
دعوای ایالات متحده علیه سیمپسون ………………………………………………………………….. 129
دعوای کام علیه کوپنهیفر ………………………………………………………………………………….. 129
دعوای استیوجکسون گیمز علیه مأموران سرویس امنیتی ………………………………………. 130
دعوای وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت مایکروسافت ………………………………….. 130
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 133
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………. 136
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………. 138
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 150
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 157
مقدمه
در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.
با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.
نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی 3 ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 17/10/1382» که در ماده ی 131 خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ 5/3/1388 بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *