غلبه برتفاوتهای فردی جهت بالا بردن مهارتهای ارتباطی، وظیفه اساسی پیام های غیر کلامی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-15 انواع مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………48
2-16 قالبهای پیام…………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-17 روشهای ارتباطات موثر…………………………………………………………………………………………………………53
2-18 انواع مهارتهای ارتباطی بر حسب نوع و چگونگی ارسال پیام و رمز……………………………………54
2-19 تعریف انواع مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………..55
2-20 تعریف ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………………55
2-21 تعریف ارتباطات غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………57
2-22 انواع ارتباطات غیرکلامی………………………………………………………………………………………………………58
2-23 بهبود مهارت شنود……………………………………………………………………………………………………………….61
2-24 نحوه ارائه پیام های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………..62
2-25 نشانه های غیرکلامی……………………………………………………………………………………………………………63
2-26 وظیفه اساسی پیام های غیر کلامی…………………………………………………………………………………….65
2-27 سازگاری با دیگران……………………………………………………………………………………………………………….66
2-28روابط صمیمانه با دیگران……………………………………………………………………………………………………….68
2-29 تأیید و عدم تأیید………………………………………………………………………………………………………………….70
2-30غلبه برتفاوتهای فردی جهت بالا بردن مهارتهای ارتباطی……………………………………………………72
2-31 تفاوت در نحوه برقراری ارتباط……………………………………………………………………………………………..73
2-32 ارتباط بین ویژگی های فردی، شخصیتی با مهارتهای ارتباطی……………………………………………75
2-33 شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………76
2-34 تعریف شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………….77
2-35 عوامل تعیین کننده شخصیت……………………………………………………………………………………………….77
2-36 تغییر پذیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..79
2-37 نظریه ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………………………………………80