ساختار سازمانی، توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می گردد. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی، تسهیم دانش و انتقال آن میان کارکنان سازمان یا به عبارت بهتر، استفاده از مدیریت دانش در سازمان میباشد.
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس میباشد، لذا این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ استراتژی از نوع تحقیق های کمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی و به روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. فرضیه اصلی تحقیق بیانگر ارتباط بین مدیریت دانش و توانمندشدن کارکنان دانشگاه تربیت مدرس است. جامعه آماری در این تحقیق، 239 کارمند با مدرک کارشناسی و بالاتر دانشگاه تربیت مدرس، که در سال 1392 مشغول ارائه خدمت هستند میباشد که از این میان، نمونه آماری با استفاده از فرمول گرجسی و مورگان (1970) و به شیوه تصادفی ساده برابر با 98 نفر مورد بررسی قرار گرفتند؛ جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانهای و میدانی(پرسشنامه) صورت گرفته است. در این تحقیق دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است: 1- پرسشنامه سنجش مدیریت دانش برگرفته از مدل نانوکا و تاکوچی 2- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(ترکیب مدل روانشناختی توماس و ولتهوس1990 و میشرا 1992). سازه ها از طریق استفاده از مقیاس های موجود و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مورد اندازه گیری قرار گرفته و به منظور بررسی ارتباطات از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق در سطح اطمینان 95 % است؛ نتایج فرضیات فرعی تحقیق نشان داده که بین زیرساخت‌ها/ تکنولوژی( خلق دانش)، فرهنگ/ ساختار سازمانی(تسهیم دانش) ، بهره‌برداری از دانش(بکارگیری دانش) و فرآیندهای سازمانی مبتنی بر دانش ( ذخیرهسازی دانش) با توانمندشدن کارکنان در سازمان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین طبق نتیجه فرضیه اصلی، ارتباط معنادار بین مدیریت دانش و توانمندشدن کارکنان تایید شده و ضریب همبستگی میان آنها ( 623/0) می‌باشد که بیانگر ارتباط معنادار قوی میان این دو متغیر است. با توجه به نتایج اولویتبندی ابعاد مدیریت دانش نیز مشخص شد که بُعد بکارگیری دانش از همه مهمتر است و سایر ابعاد به ترتیب اهمیت عبارتند از: ذخیرهسازی دانش، تسهیم دانش و خلق دانش.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، ذخیرهسازی دانش، تسهیم دانش، خلق دانش، بکارگیری دانش، توانمندسازی کارکنان،دانشگاه تربیت مدرس
تقدیم به پدر ومادر عزیزم که:
لحظات ناب باور بودن،لذت وغرور دانستن،جسارت خواستن، عظمت رسیدن،تمام تجربه های یکتا وزیبای زندگیم مدیون حضور سبز آنهاست.
سپاس گزاری :
سپاس خداوندی را که به من آموخت در لحظه های شادی شکرگزار باشم و فراموش نکنم تمام داشته ها و دانسته هایم از لطف بی منت اوست و آموختم که در لحظه های اندوهم صبور باشم که همه ی غم ها رفتنی است و سربلند کسی است که مطیع تقدیر و حکمت الهی باشد.
حال که به حول و قوه ی الهی انجام این تحقیق به پایان رسید،جا دارد که از بزرگوارانی که در مراحل مختلف بنده را یاری نموده اند تقدیر ناچیزی نمایم.
در ابتدا از اساتید محترم جناب آقای دکتر علیرضا قلعه ای و سرکار خانم دکتر مهاجران که زحمت راهنمایی این تحقیق را به عهده داشتند و در مراحل مختلف بدون هرگونه محدودیتی قبول زحمت فرموده و از هرگونه کمکی دریغ ننموده اند صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.
همچنین لازم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از کادر اداری دانشگاه تربیت مدرس تهران که با بنده همکاری نمودند اعلام نمایم.
و بوسه می زنم بر دستان پدر و مادر عزیزم که توانستم زیر سایه مهربانی و صبوری هایشان در راه کسب علم و دانش قدم بردارم.
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 2
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- تبیین متغیرهای تحقیق 5
1-6- فرضیه های تحقیق 5