اضطراب امتحان، تحلیل رگرسیون چندگانه

گاهی بهره بردم.
همچنین جا دارد در اینجا از اعضای نمونه پژوهشی ام (دانش آموزان دبیرستانهای شهر تبریز) نیز که با حوصله و دقت نظری ستودنی به سوالات پرسشنامه ها پاسخ دادند، تشکر نمایم.
و تشکری خالصانه هم دارم خدمت سایر دست اندرکاران آموزشی و پژوهشی دانشکده، مسئولین امور پژوهشی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و همچنین دست اندرکاران آموزشی مدارسی که دانش آموزانشان به عنوان نمونه پژوهشی با اینجانب همکاری صبورانه ای نمودند.
چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بررسی روابط ابعاد پنجگانه شخصیتی و مؤلفه های اسنادی با اضطراب امتحان انجام یافت. برای جمع آوری داده ها از نمونه341 نفری پژوهش، که از بین جامعه آماری دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای عادی شهر تبریز گزینش شده بودند، خواسته شد “پرسشنامه ابعاد پنجگانه شخصیتی نئو”، “پرسشنامه راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” و “مقیاس اضطراب امتحان اهواز” را پاسخ بدهند. برای تحلیل داده های حاصل از این ابزارها هم، از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. براساس یافته های توصیفی پژوهش، نمرات اضطراب امتحان فراگیران اکثراً حول میانگین پراکنده بود، فراگیران باوجدانی را نسبت به دیگر ابعاد پنجگانه شخصیتی بیشتر گزارش دادند و اِسنادهای مذهبی نسبت به اِسنادهای غیرمذهبی در تبیین رخدادها بیشتر بکار برده شدند. نتایج تحلیل های استنباطی نیز حاکی از آن بود که هیچکدام از مؤلفه های اسنادی با اضطراب امتحان رابطه معنادار نداشتند، بُعد شخصیتی روانرنجوری رابطه مثبت معنادار و ابعاد برونگرایی و باوجدانی رابطه منفی معنادار با اضطراب امتحان داشتند. یافته های جانبی پژوهش هم نشان داد بین میانگینهای نمرات اضطراب امتحان فراگیران در چهار رشته تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین میانگینهای نمرات فراگیران چهار رشته تحصیلی در مؤلفه های اسنادی نیز، فقط در مؤلفه عوامل طبیعی و از میان ابعاد شخصیتی، دو بُعد باوجدانی و روانرنجوری تفاوت معنادار دیده می شود.
واژه های کلیدی: مؤلفه های اسنادی، اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی، ابعاد شخصیتی، اضطراب امتحان، رشته تحصیلی
فهرست مندرجات
فصل اوّل
1-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 8
1-4 تعاریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-6: فرضیه ها و سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوّم
2-1: پیشینه نظری متغیرها
2-1-1-1: اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-1-2: تعاریف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-1-3: نشانه های اضطراب در سطوح مختلف …………………………………………………………………………… 16
2-1-1-4: طبقه بندی اختلالهای اضطرابی ……………………………………………………………………………………… 17
2-1-1-5: ضوابط تشخیصی هراس خاص بر اساس DSM IV ………………………………………………………….. 18
2-1-1-6: الگوهای نظری اضطراب………………………………………………………………………………………………. 19
2-1-1-6-1: دیدگاه روان تحلیلگری …………………………………………………………………………………………… 19
2-1-1-6-2: دیدگاه پدیدارشناسی و تبیینهای زیستی-رفتاری …………………………………………………………… 21
2-1-1-6-3: دیدگاه ادگیری ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-1-6-4: دیدگاه شناختی ……………………………………………………………………………………………………… 22