موسسات آموزش عالی، مقدمه

رساله پایان نامه
اینجانب ………………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته …………………………. که در تاریخ …………………….. از پایان نامه خود تحت عنوان” ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….” با کسب نمره ………….. و درجه …………………. دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه /رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ
تقدیر و تشکر
مراتب سپاس و قدردانی خود را از سرکار خانم دکتر شجاعی که در طی مراحل انجام پایان نامه اینجانب را یاری نمودند ابراز می نمایم چرا که اگر راهنمایی های ارزنده ایشان نبود این تلاش به ثمر نمی رسید.
همچنین از آقای دکتر همتیان، استاد محترم مشاور و شرکت آب منطقه ای استان سمنان که در انجام این پایان نامه با اینجانب همکاری نمودند سپاسگذاری می کنم. و از خداوند سبحان برای همه عزیزان توفیق روز افزون مسئلت دارم.
تقدیم به
تقدیم به همسر مهربان:
همسر عزیزم که بردباری ها و تشویق های خالصانه اش مرا در این امر یار و یاور و در تمام مراحل سخت پشتیبان و سنگ صبورم بوده است.
تقدیم به پدر و مادر گرامی و بزرگوارم:
که همواره دعای خیر آنها بدرقه راهم بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………3