ساختار سازمانی، ارتباط موثر

تقدیم به پدر و مادرم
به پاس سالها حضور مستدام دو فرشته در کنارم ، برای همراهی بی دریغ آنها.
تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
و تقدیم به دخترم
که با نفس های پر امیدش توان محکم ایستادن را به من هدیه کرد.
چکیده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار سازمان، استراتژی کسب و کار و به دنبال آن تاثیر آن ها بر ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت های صنعت غذایی استان تهران با استفاده از تئوری مبتنی بر منابع است. ساختار سازمانی در برگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آن ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط موثر در سازمان تضمین خواهد شد. از سوی دیگر استراتژی نشان دهنده یک طرح، چگونگی و نحوه رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد و الگو و چارچوبی برای تصمیم گیری و عمل را پیش روی سازمان قرار می دهد. از آنجایی که ارتقاء مداوم عملکرد سازمانی از شاخص های مطلوب و مورد نظر مدیران است شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تأثیرگذار بر کسب برتری سازمانی با به‎کار گیری دیدگاه مبتنی بر منابع مهم و اهمیت دارد.
در این پژوهش تاثیر ساختار سازمانی به عنوان یک منبع داخلی از طریق استراتژی رقابتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران (سرپرستان، مدیران میانی و مدیران عامل) شرکتهای صنعت غذایی مستقر در استان تهران میباشد. تعداد 60 شرکت که تولیدکننده محصولات لبنی در سطح شهر تهران میباشند شناسایی شدهاند. از میان شرکتهای شناسایی شده، شرکتهایی با تعداد کارکنان بیش از 150 نفر و با سابقه بیش از 10 سال به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شدند. روش این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی می باشد. طرح تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد. روش نمونهگیری در تحقیق حاضر نمونهگیری طبقهای است؛ همبستگی میان ابعاد متغیرهای تحقیق در جامعه مورد نظر نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری این ابعاد متغیرها می باشد.
نتایج آزمون میانگین نشان دهنده این است که ساختار سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد در شرکت های تولید کننده محصولات لبنی استان تهران در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان دهنده رابطهی علی مثبت و معنیداری میان «ساختار سازمانی» و «عملکرد سازمانی» از طریق «استراتژی سازمانی» است.
کلید واژه‎ها: ساختار ؛ استراتژی رقابتی ؛ عملکرد سازمانی؛ تئوری مبتنی بر منابع فصل اول
مقدمه 1
1-1- بیان مسئله 2
2-1- اهمیت و ضرورت موضوع 4
3-1- گزاره های تحقیق 6
1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی 6
2-3-1- فرضیه های تحقیق 7
3-3-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 7
4-3-1- متغیرهای تحقیق 7
4-1- روش کلی تحقیق 10
1-4-1- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق 10