برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران، دینداری متعادل

فصل اول : کلیات
1-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2 اهدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2-1 اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2-2 اهداف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3-1 ضرورت نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3-2 ضرورت عملی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-1-1 تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-1-1-1 دینداری ( متغیر مستقل) ……………………………………………………………………………………………………………. 6
الف ) دین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
ب ) تعریف دینداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
2-1-1-2 برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران ……………………………………………………………………… 7
1)عبدالکریم سروش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
2)مصطفی ملکیان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
3)محمد مجتهد شبستری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
4)محسن کدیور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
5)محمد میرسندسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
الف) دینداری متعادل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
ب) دینداری مناسک گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11