کارشناسی ارشد، قصد استفاده

واحد رشت
شماره: …………………………..
تاریخ: …………………………..
پیوست: …………………………
باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب ……………………. دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ……………. شاخه …………….. که در تاریخ ـــــــــــــــ از پایان‌نامه خود تحت عنوان: ………………………………………………………………………………….. با کسب نمره ـــــــــــ (ــــــــــــــــــــــ) و درجه ـــــــــــــــ دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
این پایان‌نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء
تقدیر و تشکر:
در آغاز
از استاد راهنمای گرامیام جناب آقای دکتر سید محمود شبگو منصف که همواره با رهنمودهای اصلاحی خود مرا در دسته بندی حوزهها و مقولات یاری کرد ند و در تمامی مراحل کار حمایتهای خود را دریغ ننمودند تشکر و قدردانی میکنم و نیز از جناب آقای دکتر مهدی فدایی و سرکار خانم دکتر نرگس دل‌افروز که زحمت داوری این اثر را بر عهده گرفتند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
اما خارج از حوزههای رسمی و آکادمیک از دوستانی که در حوزههای غیررسمی و در جمع دوستانه سخاوتمندانه برای شنیدن حرفها، چالشها و دغدغههای ذهنی من در نوشتن رساله وقت و توجه گذاشتند، تشکر می کنم.
تقدیم به
پدر
از تو هر چه می گویم باز هم کم می آورم خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدی ها نازم را کشیدی و لبریزم کردی از شوق اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد .به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را ندارد …
و مادر
ای شوق زیبایی نفس کشیدن ، ای روح مهربان هستی ام ، تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش پیروزی را به من بچشانی.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامه :رضا، رضایت