می 7, 2021

بازاریابی درونی و بازارگرایی، مدلسازی معادلات ساختاری

وانههای زندگیام.
سپاسگزاری و تقدیر:
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان کرد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. اینک که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به پایان می رسانم جا دارد تا از زحمات استاتید ارجمندم جناب آقای دکتر اسفندیار محمدیو سرکار خانم دکتر زینب طولابی که در تمامی مراحل این تحقیق همواره از نظرات ارزندهشان بهره بردم، تقدیر و تشکر کنم. از جناب آقای دکتر یاسان ا… پوراشرفو جناب آقای دکتر صید مهدی ویسه که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند کمال تشکر را دارم.
چکیده
هدف این تحقیق “رابطه بین بازاریابی درونی با بازارگرایی با توجه به نقش متغیر میانجی عدالت” روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی – مدل معادلات ساختاری بوده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی استان ایلام می باشد که تعداد آنها 400 نفر است. برای انتخاب نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است 196 جامعه مورد پژوهش را به عنوان نمونه انتخاب نموده ایم. که در نهایت 210 پرسشنامه توزیع و 199 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استانداردبوده که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.874 بدست آمده است که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتاً مجموعه دادهها به کمک نرم افزار LISREL با مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین بازاریابی درونی و بازارگرایی و همین‌‌طور با عدالت آنها رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط بین ابعاد بازاریابی درونی با بازارگرایی و عدالت نیز تائید شده اند.
کلید واژه:
بازاریابی درونی، بازارگرایی، عدالت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………….1
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1
1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………5
1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6
1-4-1هدف کلی…………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4-2 اهداف فرع……………………………………………………………………………………………………. 6
1-5 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 6