خلاقیت، برنامه ریزی درسی

تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم، خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستیام بودهاند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب را آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.
و به خواهران و برادران عزیزم که همواره از آنان درس نیکی آموختم.
و به همسر خوبم، به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که همواره مشوق و پشتیبان من بوده است.
نام خانوادگی: پرمه نام: جلالت
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با تاکید بر سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم شهر پیرانشهر
استاد راهنما: دکتر فیروز محمودی استاد مشاور: دکتر اسکندر فتحیآذر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی گرایش: برنامه ریزی درسی دانشگاه: تبریز
کلمات کلیدی: خلاقیت معلمان، کیفیت تدریس، سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز، تدریس مستقیم، تدریس غیرمستقیم، مشارکت دانشآموزان
چکیده:
بررسی فرایند تدریس معلمان با استفاده از مشاهده مستقیم و کدبرداری از جریان تدریس برای تعیین نوع ارتباط و تحلیل کیفیت تدریس از دهههای 50 و 60 رایج گردید که امروزه محققان زیادی از روش مشاهده مستقیم و کدبرداری مقولهای استفاده مینمایند. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی معلمان زن سومراهنمایی و معلمان زن اولمتوسطه هستند که مجموع آنها به تعداد 120 نفر در شهر پیرانشهر میباشند که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تدریس بودند. نمونه آماری این تحقیق شامل 24 نفر از معلمان زن سوم راهنمایی و 24 نفر از معلمان اولمتوسطه میباشند که به صورت نمونهگیری تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت بررسی سوالات و فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هیچ رابطه معنیداری بین خلاقیت معلمان با روش تدریس مستقیم، روش تدریس غیرمستقیم و مشارکت دانشآموزان وجود ندارد. همچنین در بین عوامل دهگانه فلندرز تنها عامل ابهام و سکوت با خلاقیت دارای رابطه معنیداری است.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1- مقدمه 7
1-2- بیان مساله 9
1-3- اهمیت و ضرورت مساله 11
1-4- اهداف پژوهش 14
1-4-1- هدف کلی پژوهش 14
1-4-2- اهداف جزئی پژوهش 14
1-5- سوالات پژوهش 14
1-6- فرضیههای پژوهش 14
1-7- تعاریف متغیرها (مفهومی و عملیاتی) 15

نوشته ای دیگر :
خرید فایل پایان نامه :تئوری نمایندگی