روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل داده ه

-1- اهداف علمی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5- پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7- نوآوری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-8- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-9- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-9-1- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-9-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 9
1- 10- روش و ابزار گردآوری داده ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-12- تعریف مفاهیم و متغییرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 12
1-12-1- ساختار رقابت محصول ……………………………………………………………………………………………………………. 12
1-12-2- سیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-13- تشریح مطالب فصول آتی …………………………………………………………………………………………………………………… 13 1-14- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-2- ساختار رقابتی بازار محصول ………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2-1- تعریف ساختار رقابتی بازار محصول ………………………………………………………………………………………… 17