می 17, 2021

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی

ر گرفته است.
این پایان نامه با ایده اولیه بررسی سرمایه اجتماعی در سطح شرکت بیمه البرز و سپس بررسی ارتباط آن با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته ، از سوی محقق انتخاب و نهایتا مصوب گردید.
پس از این مرحله، چارچوب شناخت و مطالعه سرمایه اجتماعی بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال (1998) و در باب ارتباط با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش مدل محمدی و دیگران(2009) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تدوین چارچوب مفهومی و انتخاب مدل مناسب برای تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی گردید، که شرح آن در فصل اول گزارش، با عنوان کلیات تحقیق ارائه شده است.
در فصل دوم به معرفی پیشینه پژوهش های انجام شده و روال تاریخی توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره شده و دیدگاههای صاحب نظرانی چون فوکویاما، بوردیو، کلمن، پاتنم، و پروساک تشریح گردیده است. .
در این تحقیق سرمایه اجتماعی در سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی، و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش درپنج شاخص فرهنگ دانش، ساختار سازمانی، زیرساخت، پشتیبانی از تغییر و نگرش نسبت به تغییر مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است .
تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از 161 نمونه آماری از کارکنان شرکت بیمه البرز ، همبستگی معنادار و مثبت با ضریب همبستگی 791/0، با عدد معناداری 000/0 میان سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش را نشان می دهد که بیان کننده این موضوع است که از عوامل مهم مرتبط با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی می باشد و باید در بحث استقرار مدیریت دانش توجه فراوانی به آن شود. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss مقدار ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) در حجم نمونه30 نفر محاسبه، که این مقدار برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 90% و برای پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش 84% تعیین گردید. در پایان نیز با استفاده از نتایح حاصله، پیشنهادات لازم به منظور بهبود سرمایه اجتماعی و همچنین ارتقاءآمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش از طریق سرمایه اجتماعی ارائه گردیده است.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) بیان مسأله 2
1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3) هدفهای تحقیق 5
1-3-1) هدف اصلی 5
1-3-2) هدفهای فرعی 5
1-4) فرضیههای تحقیق 5
1-4-1) فرضیه اصلی 5
1-4-2) فرضیههای فرعی 5
1-5) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی 6
1-5-1) سرمایه اجتماعی 6
1-5-2) مدیریت دانش 6
1-5-3) آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش 7