ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

و درج کردهام.
این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی : پگاه مشهدی فراهانی
تاریخ و امضاء: 16/12/91
تقدیم به :
مادر بزرگوارم ، هم او که دعای سحرگاهانش همواره بدرقه راهم بوده و خوشه چین خرمن عرفانش بود ه ام .
به روح پدر مهربانم که همواره در زندگی مشوقم بود و چراغ راه دانش را برایم بی افروخت.
و به تمام کسانی که یاد آنها در خاطرم شیرین و گرامی است ………
تشکر و قدردانی :
حال که با یاری خداوند کار مطالعاتی این پژوهش را به پایان رسانده ام ، برخود وظیفه می دانم که مراتب تشکر و قدردانی خویش را از اساتید محترم که مرا در به انجام رساندن این رساله یاری داده اند ، اعلام نمایم .
جناب آقای دکتر محمد رضا سعیدی که در تمام مراحل تحقیق با لطف و سعه صدر ، حوصله و دقت راهنمای این جانب بودند سپاسگزاری و طول عمر و موفقیت روز افزون ایشان را خواستارم .
جناب آقای دکترحبیب صبوری خسروشاهی استاد مشاور که با قبول زحمت مشورت این رساله راهنمای اینجانب بودند کمال تشکر و سپاس را دارم .
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برمهارتهای ارتباطی آنان با ارباب رجوع است. به این ترتیب جهت ارزیابی و تحلیل سطح مهارتهای ارتباطی، آگاهی از مفهوم دقیق ویژگی های فردی، ویژگی های سازمانی و مهارتهای ارتباطی ضروری است. ویژگی های شخصیتی بررسی شده در پژوهش حاضر شامل ( برون گرا، درون گرا، سوداگرا، اجتماعی، هنرمند،) ویژگی های سازمانی شامل ( اعتماد و عدالت سازمانی) و مهارتهای ارتباطی کارکنان شامل (مهارتهای کلامی، غیرکلامی، سازگاری با دیگران و روابط صمیمانه با دیگران ) است که هرکدام از این ویژگی ها بر اساس شاخص های اصلی سنجیده شده و با برخی از شاخص های مهارتهای ارتباطی رابطه دارند. روش پژوهش پیمایشی و ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. در این تحقیق ویژگی های فردی و سازمانی متغیر مستقل و مهارتهای ارتباطی کارکنان “هما” با ارباب رجوع متغیر وابسته می باشد. الگوی تحقیق شبه تجربی است و روش تعیین حجم نمونه در مورد کارکنان از طریق فرمول کوکران 133 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری از مراجعین تصادفی ساده است و در مورد هرکارمند حداقل 3 ارباب رجوع یعنی 399 نفر راجع به مهارتهای ارتباطی کارکنان نظر داده اند . نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر آنست که از دیدگاه مراجعین مهارتهای ارتباطی کارکنان “هما” در سطح متوسطی قرار دارد. شایان ذکر است تحلیل های آماری نشان دهنده تأثیر قابل توجه ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی است .
واژه های کلیدی: مهارت های ارتباطی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های سازمانی
1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4
1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..4