کیفیت خدمات، دانشگاه علوم پزشکی

Laptop with library

…و اما بعد از حمد و ثنای خدای تعالی که به بنده حقیر خود توفیق علمآموزی عنایت فرمود، بر خویش فرض میشمارم از تمام سرورانی که اینجانب را در انجام تکلیف راهنمایی نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.
این پژوهش مرهون راهنمایی استاد راهنما، جناب آقای دکتر عبدالوهاب پورقاز میباشد. که به این وسیله ضمن تشکر از محضر آن بزرگوار، برای ایشان از بارگاه حق تعالی تعلیم و تعلم مسئلت مینمایم.و همچنین از استاد عزیز جناب آقای فرامرز سابقی.
از اساتید محترم گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان که در مدت تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار از آنها آموختهام نهایت تقدیر و تشکر را دارم .
از برادران عزیزم محمد امین و علی صمیمانه سپاسگزارم.
و در پایان از خانواده همسر و خانم معظمه نوری کوه بنانی وجناب آقای دکتر مسعود پیش جو و کلیه دانشجویان گرامی دانشکده پزشکی و همه فرشتگانی که بالهای محبت خود را گسترانیدند و با تحمل دشواریها، سبب شدند تا در کمال آسودگی خیال و فراغت بال، شوق آموختن در من زنده بماند صمیمانه سپاسگزارم و این نیست جز جلوهای از لطف و رحمت پرودگاری که از ادای شکر حتی یک نعمت او ناتوانم.
ملیحه دهباشی تابستان 1392
چکیده :
هدف پژوهش حاضربررسی مقایسه ای انتظارات وادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد و بر اساس هریک از ابعاد مدل(مقیاس) پرسشنامه سرکوال شامل: بعد ملموسات، بعد قابلیت اطمینان، بعد پاسخگویی، بعد تضمین و بعد همدلی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه /شبانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل در مقطع دکتری عمومی میباشند تشکیل میدهد. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که شامل 225 نفر می باشد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی مدل سرکوال می باشد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی وجهت محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیدکه پایایی محاسبه شده برابر 7/0می باشد. در این پژوهش برای توصیف اطلاعات پاسخگویان از آمار توصیفی از جمله محاسبه فراوانی، درصد، رسم جداول و نمودار، میانگین و محاسبه انحراف معیار و برای تحلیل فرضیات پژوهش از آمار استنباطی از جمله آزمون t همبسته استفاده شده است.
نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشکده پزشکی زاهدان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه و همچنین در پنج بعد ملموسات، قابلیتاطمینان، تضمین، پاسخگویی و همدلی تفاوت معنی داری وجود دارد. ضروری است تا مدیران با بهره گیری از نظرات، دانشجویان نسبت به کاهش این شکاف اقدام نمایند.
واژگان کلیدی: انتظارات -اداراکات -شکاف کیفیت -کیفیت خدمات
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
عنوان صفحه
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………….. 15
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………. 15
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………… 20
1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………. 21
1-5- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………. 22
1-6- تعاریف واژهها و مفاهیم………………………………………………………………. 22