سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری

Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.

…………………..۳۷
۲-۴-۲-۴ قابلیت های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………..۳۹
۲-۴-۲-۵ تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها…………………………………………………………۳۹
۲-۴-۲-۶ پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………..۴۲
۲-۴-۲-۷ موفقیت ها در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………۴۴
۲-۴-۲-۸ فناوری اطلاعات، مشتری مداری و خدمت به مشتری……………………………………………….۴۶
۲- ۵ بخش سوم: مولفه های تاثیر گذار در فناوری اطلاعات…………………………………………………………….۴۸
2-۵-1 پست الکترونیک………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۵-۲ وب سایت………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
2-۵-3 کاتالوگ های آنلاین……………………………………………………………………………………………………۵۱
2-۵-4پورتال ها……………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۵-۵ پاسخ دهنده های خودکار…………………………………………………………………………………………….۵۴
2-۵-6 جمع بندی از مبانی پژوهش………………………………………………………………………………………..۵۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳ جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۵ ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۶-۱ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۷ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴-١مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵