سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین، از دیدگاه مدیران

futuristic interface. woman engineer touching virtual screens.

سپاسگزاری
شکر و سپاس خدای متعالی را که بی توفیقش هیچ کاری به سر انجام نرسد . مراتب سپاس و تشکر خود را از جناب آقای دکترفرهنگ استاد محترم راهنمایم که هدایت این پایان نامه را به عهده گرفتند و در تمام مراحل تدوین از راهنمایی های ارزنده دریغ نفرموده اند ابراز می دارم …
چکیده
هدف انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای 33 سوال (ادگارد شاین2003) باضریب پایایی آلفای کرونباخ 90/ . و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای 22 سوال( اقتباس از مورای و همکاران 1992) با ضریب پایایی آلفای کرونباخ79/0 جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 149نفرکلیه مدیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان زاهدان که در سال 1392-1391مشغول به خدمت هستند تشکیل می دهندکه به صورت سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در مدارس مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده ودربررسی متغیر های دموگرافیک ( جنسیت ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات ) میزان اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی در بین مدیران زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای ومولفه های آن،چون شایستگی تخصصی معلمان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان و انجام ارزشیابی صحیح نیز افزایش می یابد.
کلمات کلیدی : فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای، آموزش و پرورش ، معلم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
2-1)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
4-1)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
5-1)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………11
6-1)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل دوم:ادبیات پژوهش
2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..18