بازارگرایی بر نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری دارد، عوامل اساسی موفقیت در تولید و توسعه محصول جدید

Arrows 3D

گرایش بازار…………………………………………………………………………………………………. 34
2-5-2-1 مفهوم بازاریابی و تعریف گرایش به بازار………………………………………………………………………34
2-5-2-2 سنجش میزان گرایش به بازار……………………………………………………………………….. 36
2-5-2-3 گرایش جامع به بازار…………………………………………………………………………………. 39
2-5-2-5 رویکرد فرهنگی در زمینه گرایش به بازار………………………………………………………… 39
2-5-2-6 رویکرد رفتاری در زمینه گرایش به بازار…………………………………………………………. 41
2-5-2-7 تطابق یا تضاد بین دو رویکرد رفتاری و فرهنگی………………………………………………….. 43
2-5-3 استراتژی نوآوری……………………………………………………………………………………………. 44
2-5-3-1 تحقیقات پیرامون منابع نوآوری…………………………………………………………………………… 44
2-5-3-2 نوآوری…………………………………………………………………………………………………….. 47
2-5-3-3 فرآیند نوآوری………………………………………………………………………………………………. 48
2-5-3-4 استراتژی نوآوری……………………………………………………………………………………………. 50
2-5-4 تولید محصولات جدید…………………………………………………………………………………….. 50
2-5-4-1 تولید و توسعه محصولات جدید……………………………………………………………………………………50
2-5-4-2 مراحل تولید و توسعه محصول جدید……………………………………………………………….. 52
2-5-4-3 عوامل اساسی موفقیت در تولید و توسعه محصول جدید……………………………………… 53
2-5-4-4 مدل های تولید و توسعه محصولات جدید………………………………………………………. 55
2-5-5 بنگاه های بزرگ……………………………………………………………………………………………………. 58
2-6 بررسی فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 59
2-6-1 بازارگرایی بر نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری دارد…..….…………………………………….. 59
2-6-2 بازارگرایی بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنا داری دارد…………………………. 60
2-6-3 گرایش کارآفرینانه بر نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری دارد………………………………………. 63
2-7 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 64
2-8 معرفی شرکتهای سیمان مورد مطالعه……………………………………………………………………………. 65
2-8-1 درباره شرکت سیمان ساروج بوشهر………………………………………………………………………….65
2-8-2درباره شرکت سیمان ایلام……………………………………………………………………………………….65