تامین اجتماعی، نیروهای مسلح

Medical Research with Molecule as a Concept

تمام افرادی که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میشوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان میباشند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب وکار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب میشود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میشوند:
-افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار میکنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).
-کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام میدهند، یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن ها ” کار” محسوب میشود.
-محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کردهاند.
-تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میکنند (نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجهداران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی) (صالحی، 1392، 25).
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
چالش های بیمه اجباری:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات اختصاصی پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد. و دارای ابعاد زیر است:
فقدان مرکز فعال و موثر مطالعات:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 1 تا4 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
دخالت و تاثیرات دولت:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 5 تا 8 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
برداشت های سلیقه ای:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 9تا 12 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
بی توجهی به تامین اجتماعی: نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 13تا 15پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
ناپایداری در سیاست های اجتماعی:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 16 تا 18 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
اعمال سیاست های سیلقه ای:نمره ای است که آزمودنی بر اساس پاسخ گویی به سوالات 19تا 21 پرسش نامه محقق ساخته چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
اشتغال:نمره ای است که بر آزمودنی بر اساس پاس گویی به سوالات عمومی پرسش نامه محقق ساخته در خصوص اشتغال قید شده در پرسشنامه چالش های بیمه اجباری به دست می آورد.
1-8قلمرو پژوهش
1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش
این پژوهش از حیطه موضوعی جزء پژوهش های انسانی است.
1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش
مکان پژوهش مورد نظر شرکت پتروشیمی کرمانشاه است.