و نوع نگاه آن نظام به فرد و اجتماع می باشد.
اگر چه در حال حاضر اکثر قانون گذاری ها دفاع در برابر تعرض نسبت به نفس، ناموس ، عرض و مال را به عنوان یک حق مجاز می شمارند، اما این حمایت از یک سیر تکمیلی برخوردار می باشد که این تکامل و توسعه ی امروزی حاصل پیشرفت حوزه ی حمایت از حقوق فردی است. به نحوی که امروزه در بسیاری از قانون گذاری ها به شخص در معرض حمله به نفس، ناموس ، آزادی تن، شرف و آبرو و مال اجازه ی دفع آن داده شده است، تجویز دفاع از دیگری که نیاز به کمک دارد، خود جلوه ای نمایان از این توسعه ی موضوعی می باشد.
شاید بتوان ادعا کرد با بررسی پیشینه و سوابق تحقیقات و پژوهش های انجام شده می توان دریافت که نخستین موضوع از حقوق فردی که از ابتدا مورد حمایت قرار گرفته و کسی در آن تردید نداشته است، دفاع در برابر تعرض به نفس بوده است (کاتوزیان،92).
از پژوهش های انجام شده در این خصوص و منابعی که در این پایان نامه از آن استفاده شده می توان به موارد زیر اشاره کرد و از مولفان و نویسندگان آن تشکر و قدردانی نمود و تحقیق حاضر در راستای جمع آوری آرای فقها در خصوص دفاع مشروع در یک جا قدم مهمی برخواهد داشت که در تحقیقات صورت گرفته ی فعلی جای خالی آن احساس می شود که امید است مورد بهره مندی دانش پژوهان قرار گیرد.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
3-1 روش شناسی تحقیق
الف)شرح کامل روش تحقیق:
شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
درهر تحقیق با توجه به موضوع و مراحل مختلف انجام آن نه فقط یک روش تحقیق بلکه چندین روش به طور همزمان می تواند کاربرد داشته باشد.برای انجام یک تحقیق از مجموعه ای از روش های تحقیق استفاده می شود که به طور خلاصه راجع به آنها توضیح داده می شود:
روش توصیفی – تحلیلی:دراین روش با توجه به شرایط موجود به بیان آنچه هست می پردازیم، و هدف ما دستیابی به حقایق جدید است.در این نوع از روش تحقیق، پدیده از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.توصیف مناسب پدیده ها می تواند، برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد.
توصیف پس از شناسایی جایگزین تحلیل می شود و می تواند هدف از انجام تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف باشد.
تحلیلی:تحقیقی که با هدف علت یابی و تحلیل روابط بین پدیده های مختلف انجام شود، تحقیق تحلیلی می نامند.
تحلیل قواعد حقوقی و به طور کلی پدیده های حقوقی، بخش وسیعی از تحقیقات حقوقی را تشکیل می دهد.در تحلیل، معمولا محقق به دنبال نقد موضوع مورد تحقیق است.
روش تحقیق در این نوشتار توصیفی و تحلیلی است و هم چنین روشی که در علوم هنجاری از آن استفاده می شود،روش استدلال قیاسی که به نقد و بررسی قوانین و مقررات پیرامون جرایم می پردازند.در این نوشتار ابتدا به معرفی قوانین و مقررات داخلی و سپس به نقد و بررسی آن ها پرداخته می شود.
به طور خلاصه از آن جایی که این تحقیق یک تحقیق نظری است، روش تحقیق در آن به صورت کتابخانه ای و با مطالعه و بررسی دقیق منابع فقهی و حقوقی در خصوص دفاع مشروع صورت گرفته است0
3-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات: (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات).
درجمع آوری منابع و داده ها به کتب، احکام حقوقی ، آرا و نظرات حقوق دانان و اندیشمندان این عرصه، فرهنگ لغت، مقالات وسایت های علمی و اینترنت مراجعه شده و از روش
کتابخانه ای (از فیش ثبت مطالعاتی) و مطالعه کتب مربوطه و فصل نامه های، مرتبط شروع وجمع آوری اطلاعات هرچنداندک کرده ایم.
به طور خلاصه این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با روش ، تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته ومطالب مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای ،کتابخانه دیجیتال ،نمایه نشریات ،مقالات مرتبط ،فضای مجازی وب و ابزار فیش برداری گردآوری شده است.
3-3- روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات:
باتوجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آن ها،مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات ارائه شده مورد مقایسه قرار خواهیم داد0