ریسک سقوط قیمت سهام، هزینه های نمایندگی

Color Chart On The Table

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
شفافیت اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که اطلاعاتی قابل اتکا و به موقع را در دراختیار همه ذی نفعان قرار می دهد.
اگر مدیران شرکتها اطلاعات خصوصی را دراختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه انتخاب نا مساعد وخطر اخلاقی منتج خواهد شد .(بارنی وهمکاران 1985) ،(هیلی وپالپو2001) معتقدند که شرکتها می توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد و از این رو کیفیت افشاء،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.
مزایای بالقوه افشاء وشفافیت بیشتر می تواند شامل هزینه کمتر(بتوسان1999) (دیاموند و رشیا2001 ) ، کاهش هزینه های نمایندگی (لفویچ و دیگران1981) ، بهبود قیمت سهام وافزایش ارزش شرکت (چو ودیگران2010) باشد.
افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایه گذاران وبستانکاران در جستجوی فرصتهای سرمایه گذاری یاری می کند و بدین سان سرمایه به کاراترین شرکت ها روانه می شود.اگر اطلاعاتی شفاف و صحیح در صورتهای مالی آورده شود هر نوع کاهش یا افزایش شرکت تدریجی بوده و یکبار سقوط یا رشد غیرطبیعی ارزش سهام را درپی نخواهد داشت .
اطلاعات شفاف را میتوان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر میشود وامکان رشد فساد کاهش می یابد.(نوبخت 1383)
1-4 هدف پژوهش
هدف این تحقیق با توجه به بیان مسئله ارائه درک کاملی از موارد زیر می باشد:
بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام
بررسی اثر حاکمیت شرکتی برشفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام
1-5 استفاده کنندگان تحقیق
رشته حسابداری اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را فراهم می نماید. نتایج این تحقیق می تواند جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان مختلف که از درجات آگاهی از فعالیت های تجاری و نحوه ی حسابداری برخوردارند کاربرد داشته باشد. بااین حال اگر بخواهیم به مواردی از استفاده کنندگان تحقیق حاضر اشاره کنیم می توانیم موارد ذیل را نام ببریم:
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
دانشگاهیان و پژوهشگران حسابداری
سازمان بورس اوراق بهادار
تحلیل گران مالی و اقتصادی
مدیران شرکت ها
1-6 فرضیه های پژوهش
در این پژوهش 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد: